Bokslutsrapport 2017

Helåret 2017 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade till 137,5 (47,8) Mkr
 • Orderingången ökade till 146,0 (54,9) Mkr
 • Rörelsens kostnader ökade till 170,6 (67,6) Mkr, främst till följd av ökade produktionsvolymer samt personalkostnader inom försäljning och marknadsföring, där bolaget rustar för framtiden.
 • Rörelseresultatet uppgick till -29,2 (-17,2) Mkr
 • Nettoresultatet var -30,7 (-18,3) Mkr

Fjärde kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen ökade till 31,8 (22,0) Mkr
 • Orderingången ökade till 33,8 (15,6) Mkr
 • Rörelsens kostnader ökade till 40,6 (28,4) Mkr, främst till följd av ökade produktionsvolymer samt personalkostnader inom försäljning och marknadsföring, där Alelion rustar för framtiden.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,9 (-5,6) Mkr
 • Nettoresultatet var -8,9 (-5,9) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

 • Teckningsperioden för bolagets teckningsoptioner (TO1) avslutades med 98,2% teckningsgrad. Totalt tecknades 5 633 444 aktier med stöd av teckningsoptioner och Bolaget tillförs därmed totalt 39,4 Mkr innan transaktionskostnader. 
 • Alelion har fått en ”Notice of Allowance” gällande patent i USA. Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier
 • Som en följd av att Per Nordberg avslutade sin anställning i Fouriertransform, lämnade han sitt uppdrag som styrelseledamot och ledamot i valberedningen i Alelion. Valberedningen fick i uppdrag att söka hans efterträdare och den 12 december valdes Tommy Nilsson till ny styrelseledamot av den extra bolagsstämman.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Alelion beslutade att bygga en fabrik i Göteborg för storskalig produktion av litiumjon-batterier för användning i bland annat industrifordon. Fabriken beräknas stå klar under 2018 och blir den första i sitt slag i Sverige. För finansieringen står bland annat det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB och det Göteborgsbaserade investeringsbolaget Pegroco Invest AB samt banker. Nyheten har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och i utlandet.
 • Efter att den extra bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB den 12 december 2017 beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2017/2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 1 277 000 teckningsoptioner (en anslutningsgrad på 85,1%). 
 • Alelion-projekt för mer hållbar energianvändning kvalificerar sig för EU-finansiering. Projektets totala budget är ca 1,6 miljoner EUR, varav ca 0,87 miljoner EUR finansieras av Eurostar. Alelion är ensam ägare av resultatet.

VD-kommentar

Ökande orderingång och investeringar för framtiden.

Under det fjärde kvartalet vände orderingången uppåt igen och ökade med 31 procent jämfört med det tredje kvartalet - jämfört med motsvarande kvartal föregående år var ökningen hela 117 procent. Våra satsningar på en helt ny produktgeneration och på bygget av Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för fordon ökar kostnaderna.

Sett till orderingången var det fjärde kvartalet 2017 det tredje enskilt bästa kvartalet hittills och i och med uppgången är orderingången nu tillbaka på en positiv trendlinje. Ökningen drevs framför allt av större investeringar hos slutkunder vilket får stor påverkan på enskilda kvartal. Alelion är fortfarande inne i en uppbyggnadsfas och beroendet av enskilda, större kunder är stort vilket förklarar de tvära kasten i vår orderbok.

Nettoomsättningen utvecklades också väl under kvartalet och där noterade vi en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016. Ökningen speglar även de tvära kasten i vår verksamhet – efter det svaga tredje kvartalet vände orderingången upp tidigt under det fjärde kvartalet vilket förklarar omsättningsökningen.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -7,9 miljoner vilket var en försämring jämfört med motsvarande kvartal föregående år (-5,6 MSEK) och hänger samman med ökade kostnader i huvudsak hänförliga till vår satsning på en ny produktgeneration och egen produktion. Detta ger oss ökad flexibilitet och därmed bättre möjligheter att hantera anpassningar till produktmixförändringar. Under slutet av januari meddelade vi att vi både bygger Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för fordon och att vi i samband med det lanserar helt nya och modulbaserade produkter. Fabriken beräknas står klar under 2018 och ger oss, tillsammans med de nya produkterna, helt nya möjligheter att ta till vara på den marknadspotential som följer på den allt mer omfattande elektrifiering som nu sker i sektor efter sektor. Nyheten har tagits emot med stort intresse av både marknaden och andra viktiga intressenter och rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och utlandet.

När det gäller övriga kostnader jobbar vi beslutsamt och aktivt med att löpande minska dessa och öka vår bruttovinst, men vägen till långsiktig framgång går i huvudsak via ökad försäljningsvolym och ökade intäkter. Alelion var tidigt ute och såg möjligheterna med litiumjon-teknologin och sedan starten har vi ihop med våra kunder lärt oss mycket och ytterligare förstärkt vår position på marknaden. Med en egen, automatiserad fabrik och modulbaserade produkter, kommer vi både att kunna kundanpassa våra produkter och samtidigt på ett konkurrenskraftigt sätt adressera nya segment.

Vi är övertygade om att vårt stora kunnande, vår starka marknadsposition, våra nya produkter och en egen specialdesignad produktionslina kommer att visa sig vara en väldigt slagkraftig kombination när världen tar allt fler och större steg i riktning mot mer hållbara energisystem. 

Daniel Troedsson, VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning 2017, 26 april 2018

Delårsrapport jan-mars 2018, 23 maj 2018

Årsstämma 2018, 30 maj 2018

Delårsrapport jan-juni 2018, 28 augusti 2018

Delårsrapport jan-sep 2018, 6 november 2018

VDs försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 23 februari 2018

Daniel Troedsson

VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 februari 2018, kl. 08:00 CET.


Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter  


Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar