Kommuniké från årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1 juni 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen för 2017 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslut om disposition beträffande bolagets förlust

Årsstämman beslutade att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 86 972 962 kronor överförs i ny räkning.

Styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen ska oförändrat bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten och Håkan Sandberg omvaldes och Per Nordberg nyvaldes som ordinarie ledamöter och Jan Forsberg omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Bolaget ska en revisor. Det registrerade revisionsbolaget PwC omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Det noterades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer kvarstå som bolagets huvudansvarige revisor.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen m.m

Årsstämman beslutade att anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2016 att gälla oförändrat intill nästa årsstämma. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett maximalt antal om 4 349 480 aktier, motsvarande cirka tio procent av utestående aktier i bolaget.  Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Beslutet i sin helhet

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.alelion.com.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och batteri till truckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916