Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ) offentliggör fullständiga förslag till beslut inför årsstämman den 30 maj 2018

I kallelsen till årsstämman som publicerades den 26 april 2018 framgår att valberedningen inte lämnat förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelsens ordförande. Av kallelsen framgår vidare att valberedningen ska offentliggöra resterande förslag till beslut senast den 15 maj 2018. Valberedningen har nu avlämnat kompletterande förslag till beslut.

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2017 och består av Åsa Knutsson (utsedd av Fouriertransform AB), Per Grunewald (utsedd av Pegroco Invest AB), Håkan Sandberg (utsedd av Sammaj AB) och Jan Forsberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande förslag till beslut inför årsstämman 2018:

Punkt 12 (a): att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 13 (a): att ett fast arvode om sammanlagt 850 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 150 000 kronor ska utgå vardera till två av de stämmovalda ledamöterna och 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter, förutsatt att de stämmovalda ledamöterna inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Förslaget innebär en justering i förhållande till vad som presenterats i kallelsen och valberedningens beslutsförslag inför stämman. Tidigare föreslaget arvode var 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag.

Punkt 14 (a): att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse
Jan Forsberg, Tommy Nilsson, Per Grunewald och Håkan Sandberg (samtliga omval) samt att genom nyval utse Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman.

Punkt 14 (b): att Jan Forsberg utses till styrelsens ordförande (omval).

Fullständiga förslag till beslut

Valberedningens fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida, www.alelion.com.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

E-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar