Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2010

”Orderingången uppgick till mycket starka SEK 6,3 miljarder, en volymökning på 21 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Sekventiellt växte orderingången med 22 procent.  Den tillväxt vi sett under två kvartal inom Parts & Service har nu även följts av en högre nyförsäljning. Medelstora order, som under en längre tid präglats av kundernas avvaktande beteende, realiserades i en accelererande takt under kvartalet.

Basaffären visade tillväxt för första gången på två år och nästan samtliga affärssegment växte, både jämfört med i fjol och det första kvartalet. Eftermarknadsaffärens tillväxt fortsatte som ett resultat av våra kunders fortsatt ökande kapacitetsutnyttjande. Tillväxten var 9 procent sekventiellt och 17 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009.

Omsättningen uppgick till SEK 6,4 miljarder, vilket resulterade i en stark rörelsemarginal på 18,7 procent.”

Lars Renström, VD och koncernchef

Sammanfattning: andra kvartalet

Orderingången ökade med 25 procent * till MSEK 6 267 (5 188).
Omsättningen minskade med 2 procent * till MSEK 6 359 (6 746).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 192 (1 175).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 18,7 (17,4) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 147 (846).
Nettoresultatet var MSEK 838 (637).
Resultatet per aktie var SEK 1,97 (1,49).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 892 (1 295).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 105 (74).

Sammanfattning: första halvåret

Orderingången ökade med 9 procent * till MSEK 11 356 (11 041).
Omsättningen minskade med 9 procent * till MSEK 11 740 (13 669).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 2 204 (2 430).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 18,8 (17,8) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 2 047 (1 960).
Nettoresultatet var MSEK 1 453 (1 401).
Resultatet per aktie var SEK 3,42 (3,29).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 899 (2 353).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 200 (198).

* exklusive växelkursdifferenser

Utsikter för det tredje kvartalet

“Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet kommer att vara på samma nivå eller något lägre än andra kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (26 april 2010): “Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2010 kommer att vara på ungefär samma nivå som under första kvartalet 2010.”

Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 21.

För mer information kontakta:

Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobile: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli kl 12.00.

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar