Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2013

”Orderingången uppgick till SEK 7,6 miljarder under det andra kvartalet, vilket var något bättre än föregående kvartal. Både Equipment och Process Technology utvecklades i linje med våra förväntningar, medan Marine & Diesel divisionen kom in något högre.

Marine hade bra tillväxt, främst drivet av större order på system för rökgasrening. Equipment lyftes av såväl säsongsmässiga faktorer som framgångsrika produkt­introduktioner inom värmeöverföring. Process Technology höll en oförändrad nivå; god tillväxt för basaffären, till följd av ett fortsatt gynnsamt affärs­klimat, samtidigt som något färre stora order bokades.

Samtliga regioner visade sekventiell tillväxt förutom Nordamerika. Där minskade orderingången något till följd av förskjutningar av projekt hos kunder inom olje- och gassektorn beroende på resursbrist. I Asien rapporterade vår verksamhet i Kina en bred tillväxt sedan den avvaktande hållning, som präglat de senaste kvartalens investeringar, verkade ha lättat något.

När det gäller resultatet före skatt är det viktigt att notera att detta är högre än föregående år, exklusive negativa valutaeffekter på SEK 166 miljoner”

Lars Renström, VD och koncernchef

Sammanfattning: andra kvartalet
Orderingången ökade med 1 procent* till MSEK 7 558 (7 904).
Omsättningen ökade med 2 procent* till MSEK 7 549 (7 811).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 237 (1 289).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,4 (16,5) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 969 (1 107).
Nettoresultatet var MSEK 644 (721).
Resultatet per aktie var SEK 1,53 (1,71).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 038 (640).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK -63 (12).

Sammanfattning: första halvåret
Orderingången minskade med 2 procent* till MSEK 14 718 (15 799).
Omsättningen ökade med 1 procent* till MSEK 14 084 (14 642).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 2 304 (2 417).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,4 (16,5) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 896 (2 127).
Nettoresultatet var MSEK 1 347 (1 456).
Resultatet per aktie var SEK 3,20 (3,45).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 2 012 (1 677).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK ‑95 (‑13).

* exklusive växelkursdifferenser

Utsikter för det tredje kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2013 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det andra kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (23 april 2013): ”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2013 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det första kvartalet.”

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl 08.30.

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar