Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli – 30 september 2007

Ett rekordkvartal!

”Det tredje kvartalet 2007 var ett rekordkvartal. Såväl orderingång, fakturering som rörelseresultat nådde rekordnivåer.

Orderingången överträffade våra förväntningar och ökade organiskt med 29 procent och nådde SEK 7,1 miljarder. Marknadssegmentet Marine & Diesel hade en utomordentlig orderingång för leverans 2009/2010. För den närmaste framtiden ser vi lägre investeringar i förnyelsebara drivmedel beroende på ökade priser på råmaterial och högre investeringskostnader. Vi räknar inte med att upprepa orderingångsnivån på SEK 7,1 miljarder på kort sikt.

Rörelsemarginalen i kvartalet nådde 21,0 procent. Kombinationen av mycket högt kapacitetsutnyttjande, en mycket fördelaktig produktmix och hög intern effektivitet bidrog till resultatet. För det fjärde kvartalet förväntar vi att marginalen kommer att nå ungefär samma nivå som i det tredje kvartalet.

Styrelsen har sett över koncernens finansiella mål och beslutat att ändra målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent över en konjunkturcykel, från 12-15 procent. Målet för avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) har ändrats till minst 25 procent från minst 20 procent.”
Lars Renström, VD och koncernchef

Tredje kvartalet:
Orderingången ökade med 29,8 procent * till MSEK 7 150 (5 648).
Omsättningen ökade med 35,7 procent * till MSEK 6 385 (4 810).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 1 340 (761), inklusive negativa växel-kurseffekter om MSEK 55.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 21,0 (15,8) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 252 (611).
Resultatet efter skatt ökade till MSEK 922 (448).
Resultatet per aktie ökade till SEK 8,33 (3,91).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 976 (715).

Nio månader:
Orderingången ökade med 25,5 procent * till MSEK 20 977 (17 346).
Omsättningen ökade med 32,6 procent * till MSEK 17 629 (13 762).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 3 305 (1 992), inklusive negativa växel-kurseffekter om MSEK 210.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 18,7 (14,5) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 2 970 (1 624).
Resultatet efter skatt ökade till MSEK 2 124 (1 236).
Resultatet per aktie ökade till SEK 18,87 (10,78).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 2 014 (1 624).

* exklusive växelkursdifferenser

Utsikter för den närmaste framtiden

"Inom många av de marknader, såväl geografiska som kundsegment som Alfa Laval tjänar, förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan."
(oförändrad sedan delårsrapporten för andra kvartalet 2007 publicerad den 19 juli 2007)

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar