Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2012

”Orderingången uppgick till SEK 7,3 miljarder under det fjärde kvartalet, en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011 och en oförändrad nivå jämfört med det tredje kvartalet.

Efterfrågan för Process Technology divisionen var oförändrad och på samma höga nivå som under det tredje kvartalet, med en speciellt bra utveckling inom Process Industry och Food Technology. Även Equipment divisionen hade ett bra kvartal med oförändrad orderingång. Marine & Diesel divisionen såg en begränsad nedgång, då tillväxten inom eftermarknadsaffären inte fullt kunde kompensera för något lägre nyförsäljning.

Västeuropa, inklusive Norden, hade god tillväxt eftersom både basaffären och stora projekt utvecklades fördelaktigt. Även Asien visade tillväxt, där Sydostasien, Indien och Mellanöstern hade en god orderingång, medan kunderna i Kina hade en avvaktande inställning. I Nordamerika var efterfrågan sekventiellt oförändrad då USA visade fortsatt tillväxt medan Kanada backade sedan stora order tagna i det tredje kvartalet inte upprepades i det fjärde.

Omsättningen uppgick till SEK 8,1 miljarder, vilket var en ökning jämfört med det tredje kvartalet och en oförändrad nivå jämfört med det fjärde kvar­talet 2011. Rörelseresultatet uppgick till SEK 1,3 miljarder, motsvarande en rörelsemarginal på 16,2 procent. Försäljnings- och administrations­kostnaderna reducerades med 11,5 procent för jämförbara enheter, som ett resultat av de åtgärder som initierades i slutet av 2011.”

Lars Renström, VD och koncernchef

Sammanfattning: fjärde kvartalet
Orderingången ökade med 11 procent* till MSEK 7 252 (6 774).
Omsättningen ökade med 2 procent* till MSEK 8 119 (8 149).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 316 (1 387).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,2 (17,0) procent.
Resultatet efter finansiella poster ** var MSEK 1 148 (1 381).
Nettoresultatet var MSEK 902 (934).
Resultatet per aktie var SEK 2,13 (2,21).
Kassaflödet *** uppgick till MSEK 917 (1 291).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK -63 (-80).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK -51 (-90).

Sammanfattning: helåret 2012
Orderingången ökade med 6 procent* till MSEK 30 339 (28 671).
Omsättningen ökade med 4 procent* till MSEK 29 813 (28 652).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 4 910 (5 287).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,5 (18,5) procent.
Resultatet efter finansiella poster ** var MSEK 4 505 (4 676).
Nettoresultatet var MSEK 3 207 (3 251).
Resultatet per aktie var SEK 7,61 (7,68).
Kassaflödet *** uppgick till MSEK 3 586 (3 429).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK ‑139 (‑468).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK -51 (-170).

* exklusive växelkursdifferenser
** Helåret 2012 inkluderar finansiella kursdifferenser om MSEK 259 (115)
*** från rörelseverksamheten

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 3,50 (3,25) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.


Utsikter för det första kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2013 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (23 oktober 2012): ”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2012 kommer att vara på samma nivå eller något lägre än i tredje kvartalet.”

Bokslutskommunikén för 2012 har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.

För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobile: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 kl 07.30.

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar