Alfa Laval AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Kommentar från Lars Renström, VD och koncernchef

”Orderingången uppgick till SEK 7,9 miljarder under det första kvartalet, en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011. Jämfört med det fjärde kvartalet steg orderingången med 17 procent. Stora order nådde sin högsta nivå hittills, SEK 950 miljoner, till viss del beroende på en förskjutning från det fjärde kvartalet till det första.

Efterfrågan var solid för Process Technology divisionen. Speciellt stark var efterfrågan från olje- och gasindustrin samt kraftgenerering. Inom division Marine & Diesel utvecklades marina system väl samtidigt som Equipment divisionen hade en stabil efterfrågan. De flesta geografiska regioner visade bra tillväxt, med den bästa utvecklingen i Central- och Östeuropa samt Nordamerika.

Omsättningen ökade med 16 procent till SEK 6,8 miljarder jämfört med det första kvartalet 2011, samtidigt som rörelseresultatet uppgick till SEK 1,1 miljarder, motsvarande en rörelse­marginal på 16,5 procent.

Rörelsemarginalen påverkades negativt, jämfört med föregående år, av lägre kapacitets­utnyttjande i vissa fabriker och produktmix såväl som högre overheadkostnader genom framför allt investeringar i försäljningsresurser i BRIK-länderna.”

Sammanfattning

Tre första månaderna
Orderingången ökade med 21 procent* till MSEK 7 895 (6 455).
Omsättningen ökade med 15 procent* till MSEK 6 831 (5 899).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 128 (1 134).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,5 (19,2) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 020 (1 007).
Nettoresultatet var MSEK 735 (726).
Resultatet per aktie var SEK 1,74 (1,71).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 037 (438).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK -25 (-85).
* exklusive växelkursdifferenser

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 3,25 (3,00) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.

Utsikter för det andra kvartalet

“Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2012 kommer att vara på ungefär samma nivå som i första kvartalet, exklusive stora order.”

Tidigare publicerade utsikter (7 februari 2012): “Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2012 kommer att vara på samma nivå eller något högre än fjärde kvartalet.”

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information kontakta:

Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobile: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2012 kl 12.30.

 

 

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar