Alfa Laval AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2013

Kommentar från Lars Renström, VD och koncernchef

”Orderingången uppgick till SEK 7,2 miljarder under det första kvartalet, oförändrad jämfört med det fjärde kvartalet och i linje med våra förväntningar.

Efterfrågan inom Process Technology divisionen var sekventiellt något lägre beroende på färre stora order. Aktivitetsnivån på marknaderna var fortsatt hög, speciellt inom olje- och gasutvinning samt raffinering av vegetabilolja. Equipment rapporterade något lägre orderingång beroende på färre större order, men för eftermarknads­affären noterades en god utveckling. Marine & Diesel hade bra tillväxt, drivet av såväl basaffären som större order för miljö- och offshoreapplika­tioner.

Central- och Östeuropa utvecklades bäst av regionerna, tack vare en stark efter­frågan från raffinaderier och olje- och gasutvinning i Ryssland. Även Nordamerika gynnades av investeringar inom olja och gas och såg som helhet god tillväxt för såväl basaffären som stora order. Orderingången från Asien var oförändrad som en följd av en fortsatt avvaktande inställning hos kunderna i Kina. Västeuropa inklusive Norden hade tillväxt i basaffären, men minskade som helhet på grund av färre stora order.

Omsättningen uppgick till SEK 6,5 miljarder och rörelseresultatet uppgick till SEK 1,1 miljarder, motsvarande en rörelsemarginal på 16,3 procent. Försäljnings- och administrations­omkostnaden reducerades med 2,5 procent för jämförbara enheter, som ett resultat av implementerade besparingsåtgärder.”

Sammanfattning

Tre första månaderna

Orderingången minskade med 5 procent* till MSEK 7 160 (7 895).
Omsättningen var oförändrad* på MSEK 6 535 (6 831).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 067 (1 128).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,3 (16,5) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 927 (1 020).
Nettoresultatet var MSEK 703 (735).
Resultatet per aktie var SEK 1,67 (1,74).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 974 (1 037).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK -32 (-25).
* exklusive växelkursdifferenser

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 3,50 (3,25) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.

Utsikter för det andra kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2013 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det första kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (5 februari 2013): ”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2013 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det fjärde kvartalet.”

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information kontakta:

Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobile: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl 12.45.

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar