Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning från affärsuppdateringen

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag, som hålls på tisdagen i Köpenhamn, inleddes med en presentation av Lars Renström, VD och koncernchef. Han talade bland annat om hur fokuseringen på eftermarknadsaffären har betalat sig, intressanta förvärvsområden framöver samt även om utvecklingen för marina miljöprodukter.

Serviceaffären har varit ett fokusområde sedan 2013. Målet har varit att Service ska växa i absoluta tal och samtidigt ska andelen mantimmar öka. Ser man på utvecklingen från 2013 till idag och jämför den med perioden 2008-2012, har servicetillväxten gått från en CAGR på 2,6 procent till 7,9 procent. Samtidigt har tillväxten i mantimmar, uppgraderingar och så kallade retrofits ökat från 5,3 procent till 9,5 procent. ”Det är tydligt att våra ansträngningar för att öka denna andel för att skydda vår installerade bas och fånga upp tillväxtmöjligheter har betalat sig”, sade Lars Renström. ”Vi ser även fortsatt goda tillväxtmöjligheter på både kort och medellång sikt.”

Han talade även om utvecklingen för det marina miljörelaterade erbjudandet, inkluderande miljöprodukter, energibesparande produkter samt produkter som kan hantera alternativa bränslen såsom naturgas. Orderingången har i stort sett trefaldigats de senaste fem åren. Samtidigt har fördelningen ändrats, med substantiell tillväxt för produkterbjudandet för alternativa bränslen. Detta är ett område ”med goda tillväxtmöjligheter.”

Slutligen, talade Lars Renström om förvärvsfokuseringen framöver. Givet att det är önskvärt med balans mellan de tre divisionerna, är förvärv som kan komplettera Equipmentdivisionen speciellt intressanta. Ur ett geografiskt perspektiv ”skulle vi vara mycket nöjda med att hitta något i USA, eftersom USA är ett land med stora möjligheter, där vi fortfarande kan öka vår marknadspenetration”, sade Lars Renström.

Thomas Thuresson, ekonomi- och finansdirektör, gav en uppdatering avseende Alfa Lavals investeringar i forskning och utveckling. Även om utvecklingen i absoluta tal har varit stadigt ökande, har den som andel av omsättningen visat en något nedåtgående trend, även om guidningen förblivit ”2,5 procent eller högre”. Utvecklingen, förklarade han, beror på två orsaker. ”För det första, lägre FoU-investeringar i våra förvärv och för det andra reflekterar det aktiviteterna som initierades förra hösten för att ytterligare öka effektiviteten inom FoU.” Mot bakgrund av detta ”ändrar vi nu vår guidning till 2,0 - 2,5 procent av försäljningen.”

Avseende investeringar, behölls riktvärdet på 2,0 procent av omsättningen, eller lägre. ”Vi har emellertid startat två stora projekt under hösten vilka kommer att leda till en ökning från de nivåer ni har sett under de senaste åren”, sade han. Utöver den normala investeringsnivån kommer upp till 200 miljoner kronor att investeras per år under 2016 och 2017.

Estimatet avseende avskrivningar på övervärden hamnar strax under 1,1 miljarder kronor för 2016, vilket innebär kvartalsvisa avskrivningar på omkring 270 miljoner kronor. Vidare gav han en uppdaterad syn på de förväntade valutaeffekterna på justerad EBITA-nivå. ”Prognosen har uppdaterats och de positiva valutaeffekterna förväntas bli 510 miljoner i år och 575 miljoner för 2016”, sade Thomas Thuresson.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       www.alfalaval.com

Om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödes­hantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstads­sektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2014 en omsättning på cirka 35,1 miljarder kronor och cirka 18 000 anställda.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     www.alfalaval.com                                                                                                   

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Investor
Relations Manager
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar