Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, måndagen den 23 april 2018, årsstämma i Sparbanken Skåne Arena i Lund. Några hundra aktieägare, ombud, gäster och funktionärer deltog vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Anders Narvinger.

I sitt anförande talade Tom Erixon, Alfa Lavals koncernchef och VD, om 2017 - ett år som präglades av tecken på återhämtning inom såväl den marina marknaden som industrin för olja och gas. Han gav även exempel på resultat från den strategiska förändring som implementerades under inledningen av fjolåret.

Resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 4:25 kronor per aktie. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Margareth Øvrum och Anna Ohlsson-Leijon. Valberedningens förslag om nyval av Henrik Lange accepterades. Ulla Litzén hade avböjt omval. Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman om nyval av de auktoriserade revisorerna Staffan Landén samt Karoline Tedevall, för perioden fram till årsstämman 2019. Samtidigt nyvaldes de auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Nina Bergman som revisorssuppleanter för samma period.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2018 i linje med valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 5 035 000 kronor. Tillkommer gör fastlagt arvode för arbete i styrelsens utskott. Vidare antogs förslaget att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman fastställde också de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken inkluderar såväl fast kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning, pensionsersättning, icke-monetär ersättning samt ersättning vid uppsägning samt avgångsvederlag.

För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/.

Lund den 23 april 2018

Alfa Laval AB

(publ.)

För ytterligare information kontakta gärna:

Peter Torstensson,
Informationsdirektör,
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar