Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, onsdagen den 27 april 2011, årsstämma på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund. Cirka 500 aktieägare var närvarande vid stämman, som leddes av Anders Narvinger.

Vid stämman sammanfattade koncernchefen Lars Renström fjolåret då Alfa Laval noterade en återhämtning i efterfrågan och orderingången steg 11 procent till 23,9 miljarder kronor. Utvecklingen var generell och omfattade de flesta segment och regioner. Indien, med positiv påverkan från en växande medelklass, klättrade på listan över Alfa Lavals största marknader och intog en tredjeplats, efter USA och Kina. Fördröjningen mellan order och försäljning påverkade intäkterna som sjönk 5 procent, medan lönsamheten förbättrades med en EBITA marginal som nådde 18,9 procent för helåret.

Lars Renströms fullständiga tal går att ladda ner från ”http://www.alfalaval.com”.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 3:00 kronor per aktie. Vidare godkändes styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva upp till fem procent av de utestående aktierna i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Björn Hägglund, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Arne Frank, Finn Rausing, Jörn Rausing, och Lars Renström. Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2011 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 3 650 000 kronor, en höjning från 3 060 000 kronor för 2010. Tillkommer gör fastlagt arvode för arbete i styrelsens utskott.

Vidare antog stämman de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilket inkluderar såväl fast kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning.

Stämman godkände ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.    

För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.com.

Lund den 27 april 2011
Alfa Laval AB
(publ.)

För ytterligare information kontakta gärna:
Peter Torstensson,
Informationsdirektör,
Alfa Laval AB
Tel: 046 – 36 72 31
Mobil: 0709 – 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2011 kl 18.15.

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar