Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, måndagen den 23 april 2012, årsstämma på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund. Cirka 350 aktieägare var närvarande vid stämman, som leddes av Anders Narvinger.

Vid stämman sammanfattade VD och koncernchef Lars Renström fjolåret då Alfa Laval under inledningen mötte en starkt växande efterfrågan som resulterade i en rekordnivå för orderingången under det tredje kvartalet. Den tilltagande makroekonomiska osäkerhet, som präglade såväl Europa som USA under sommaren, började emellertid få genomslag under hösten och medförde att vissa kunder intog en avvaktande hållning till nyinvesteringar. Denna utveckling fick ett bredare genomslag under det fjärde kvartalet. Trots en begynnande avmattning blev 2011 ett mycket bra år och orderingången summerades till 28,7 miljarder kronor, en ökning med 20 procent jämfört med 2010. Intäkterna nådde för helåret 28,6 miljarder, en uppgång med 16 procent. Rörelseresultatet ökade väsentligt i absoluta tal och rörelsemarginalen uppgick till 18,5 procent.

Lars Renströms fullständiga tal går att ladda ner från ”www.alfalaval.com/investors”.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 3:25 kronor per aktie. Vidare godkändes styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva upp till fem procent av de utestående aktierna i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Björn Hägglund, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Arne Frank, Finn Rausing, Jörn Rausing, och Lars Renström. Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande. Dessutom antogs valberedningens förslag vad gäller revisorer. Auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Håkan Olsson Reising omvaldes respektive nyvaldes som ordinarie revisorer för det kommande året. Vidare nyvaldes auktoriserade revisorerna Johan Thuresson och Karoline Tedevall till bolagets revisorssuppleanter.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2012 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 3 850 000 kronor, en höjning från 3 650 000 kronor för 2011. Tillkommer gör fastlagt arvode för arbete i styrelsens utskott.

Vidare antog stämman de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilket inkluderar såväl fast kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning.

Stämman godkände ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.    

För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.com.

Lund den 23 april 2012
Alfa Laval AB
(publ.)

För ytterligare information kontakta gärna:

Peter Torstensson,
Informationsdirektör,
Alfa Laval AB
Tel: 046 – 36 72 31
Mobil: 0709 – 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

 

 

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar