Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, tisdagen den 23 april 2013, årsstämma i Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund. Cirka 450 aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av Anders Narvinger.

Vid stämman sammanfattade VD och koncernchef Lars Renström fjolåret, då Alfa Laval, trots den osäkerhet som präglade världsekonomin, noterade rekordnivåer för både orderingång och omsättning. Orderingången steg 6 procent jämfört med 2011, till 30,3 miljarder kronor och intäkterna ökade med 4 procent, till 29,8 miljarder kronor. Han talade om den nya organisationen, med tre säljande divisioner, och sammanfattade hur dessa presterat under året. Vidare betonade han vikten av de satsningar som genomfördes inom forskning och utveckling, eftermarknadsaffären, utökad närvaro i BRIK-länderna samt förvärv. Han presenterade även de nya miljömål som satts, omfattande ökad energieffektivitet, reducerad vattenförbrukning samt minskade utsläpp av växthusgaser från transporter.

Lars Renströms fullständiga tal går att ladda ner från ”www.alfalaval.com/investors”.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 3:50 kronor per aktie. Vidare godkändes styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva upp till fem procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Björn Hägglund, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Arne Frank, Finn Rausing, Jörn Rausing, och Lars Renström. Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande. Vidare beslutades om nyval av Ulf Wiinberg, verkställande direktör och koncernchef för H. Lundbeck A/S. Valberedningens förslag vad gäller revisorer antogs och auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Håkan Olsson Reising valdes till bolagets revisorer för det kommande året. Revisorerna Johan Thuresson och Karoline Tedevall valdes till bolagets revisorssuppleanter.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2013 i linje med valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 4 395 000 kronor, en höjning från 3 850 000 kronor för 2012. Tillkommer gör fastlagt arvode för arbete i styrelsens utskott.

Stämman fastställde också de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilket inkluderar såväl fast kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning.

För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.com.

Lund den 23 april 2013
Alfa Laval AB
(publ.)

För ytterligare information kontakta gärna:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval AB
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar