Alfaskop: Utdelning 2 kronor per aktie

Alfaskop : utdelning 2 kronor per aktie Till ny styrelseledamot, efter Erling Karlström som avsagt sig omval, valdes Jerry Lundqvist. Bolagstämman beslutade om; * utdelningen om 2 kronor per aktie. * bemyndigande till styrelsen om emission av högst 100.000 aktier för att bereda styrelsen möjlighet att genomföra förvärv av affärsverksamhet. * Emission av skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning av totalt100.000 aktier. Optionsrätterna skall erbjudas ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen, dock inte de personer som vid Alfaskop AB:s börsintroduktion var aktieägare. * Ändring av räkenskapsår till kalenderår. Ändringen innebär att kommande räkenskapsår omfattar perioden 1998-09-01 - 1999-12-31 Som en konsekvens redovisar Alfaskop ett tertialbokslut per 1998-12-31, för att sedan gå över till kvartalsrapportering under nästkommande kalenderår. Kommande informationstillfällen Tertialrapport 15 februari 1999 Kvartalsrapport 17 maj 1999 Kvartalsrapport 16 augusti 1999 Kvartalsrapport 15 november 1999 Bokslutskommuniké februari 2000 Bolagsstämma mars-april 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar