Alfaskop ökar vinsten med 127%

IT-företaget Alfaskop AB uppvisar en fortsatt kraftigt tillväxt för de första tre kvartalen, 970901-980531. Tjänstesidan fortsätter att öka liksom tillväxten inom produktförsäljning. Omsättningen ökade med 57% till 930 Mkr (593) Omsättningen ökade med 57% från 593 Mkr till 930 Mkr jämfört med motsvarande period -96/97. Tjänstesidan ökade med 68%, från 102,8 Mkr till 172,5 Mkr och produktförsäljningen med 55%, från 490,2 Mkr till 757,5 Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 31,6 Mkr (13,9) Resultatet före skatt ökade med 127%, från 13,9 Mkr till 31,6 Mkr. Bruttoresultatet kommer till 45% från tjänstesidan och till 55% från produktförsäljning. Motsvarande fördelning under perioden 96/97 var 38% respektive 62%. Vinst per aktie efter skatt uppgick till 5,90 kr. Ökade vinstmarginaler Vinstmarginalen ökade från 2,3% till 3,4%. Räntabilitet på eget kapital efter skatt uppgick till 21,6% (14,9%) Fortsatt god soliditet Soliditeten vid periodens utgång var 41,4% (51,9). Bolagets likvida medel uppgick till 58,3 Mkr. Bedömningen är att utvecklingen ser fortsatt positiv ut. Efterfrågan på tjänstesidan fortsätter att öka, liksom produktförsäljningen, främst beroende på personalköp av PC. Verksamhetsåret avslutas med semesterperioden juli och augusti, vilket medför att faktureringen sjunker. Bolaget Alfaskop är en koncern med 11 dotterbolag. Bolaget finns på 17 (15) orter i Sverige och antalet anställda var i genomsnitt 485 personer (335). Alfaskop erbjuder stora och medelstora företag samt offentlig sektor helhetslösningar inom den datatekniska infrastrukturen. Verksamheten är uppdelad i 5 affärsområden; system/konsult, utbildning, utveckling, produkt samt service/support. De olika affärsområdena erbjuder verksamhetsnära tjänster och marknadsledande produkter avseende nätverks- och systemlösningar, integration, kommunikation, programutveckling, Internet/Intranet och utbildning. Personalförsörjning understöds Under det senaste kvartalet har företaget haft en fortsatt god tillväxt. Bolaget har också noterat ett ökat intresset från arbetsmarknaden vilket har underlättat rekrytering av kompetenta medarbetare. Tillväxten har skett via nyrekrytering av ca 30 personer, merparten inom tjänstesidan. Från den egna Trainee-skolan tillkommer 29 st programutvecklare och system-specialister under det fjärde kvartalet. Etablering Alfaskop Finans i egen regi Alfaskop har under perioden startat upp en ny funktion med inriktning på att stötta affärsverksamheten avseende olika finansieringsalternativ.Detta har tidigare hanterats av externa samarbetspartners. Alfaskop kommer fortfarande att använda sig av externa finansiärer men avser att överta kontrollen av hela finansierings-processen i övrigt. Syftet är att bättre säkra löpande och framtida affärsmöjligheter inom de finansieringsavtal som tecknas. Umeå Verksamheten i Umeå som ingår i Alfaskop Norrland AB, är uppstartad. 4 personer är anställda under perioden. Förvärv: Inga förvärv har gjorts under perioden. Koncernens omsättning och resultat Perioden 970901 - 980531 ökade Alfaskop omsättningen från 593 Mkr till 930 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 57%. Den fortsatta ökningen beror på att flera nya kunder, varav ett antal större, har tillkommit i kombination med att den befintliga kundbasen har kunnat bibehållas. Personalköpen av PC har ökat väsentligt i relativa tal men utgör denna period en mindre del av faktureringen (drygt 15%). Personalaffärer har generellt en lång ledtid innan affären kan avslutas. Det innebär att ett antal tecknade affärer inom detta segment inte kommer att kunna faktureras förrän under nästa verksamhetsår. Resultatet före skatt ökade med 127% till 31,6 Mkr jämfört med 13,9 Mkr motsvarande period 96/97. Bruttoresultatet ökade med 67%. Jämfört med andra kvartalet innevarande år ökade bruttomarginalen på produktsidan marginellt. Bruttomarginalen på tjänstesidan minskar marginellt jämfört med andra kvartalet innevarande år beroende på att anställningstakten har ökat under perioden. Moderbolagets omsättning uppgick till 46,6 Mkr (10,2 Mkr) och resultatet före skatt uppgick till 0,8 Mkr (-2,0 Mkr). Bedömningen från halvårsrapporten är oförändrad. Efterfrågan på tjänstesidan fortsätter att öka och produktförsäljningen ökar mer än väntat. Fortfarande dominerar produktförsäljningen Alfaskops omsättning och kommer att göra så även nästa verksamhetsår, främst beroende på personal-köp av PC. Som tidigare kommunicerat avslutas verksamhetsåret med semesterperioden juli och augusti, vilket medför att faktureringen sjunker. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens soliditet uppgick till 41,4% (51,9 %). Koncernens likvida medel uppgick till 58,3 Mkr 1998-05-31. Investeringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 9,7 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 26,1 Mkr. Likvida medel har ökat med 13,3 Mkr under perioden. Kompetensutveckling Gemensam projektmetodik Efterfrågan på längre och större åtaganden kopplat till projektledning ökar, ofta kopplat till rikstäckande kunder. Det är därför viktigt att koncernen kan uppvisa en enhetlig projektmodell för genomförande och produktion. Under året har Alfaskop genomfört en omfattande utbildning i syfte att införa en gemensam modell och ett gemensamt arbetssätt för projektarbete. Över 150 medarbetare i arbets- och projektledande ställning har nu utbildats och lika många kommer att utbildas under nästa verksamhetsår. Trainee-skola Den Trainee-skola som startades av Alfaskop 96/97 tillsammans med IHM Business School fortsätter för tredje året i rad i höst. 30 unga män och kvinnor kommer under 1 år att utbildas till programutvecklare och nätverksspecialister. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké, 12 oktober 1998. Bolagsstämma, 3 december 1998 Göteborg 1998-07-02 Styrelsen Rapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Kostnad sålda varor och tjänster innefattar externa varuinköp, underkonsulter samt totala personalkostnader inkl. utbildningskostnader för medarbetare i respektive affärsområde plus försäljningsavdelningens fördelade personalkostnader. Kostnad sålda varor och tjänster innefattar externa varuinköp, underkonsulter samt totala personalkostnader inkl. utbildningskostnader för medarbetare i respektive affärsområde plus försäljningsavdelningens fördelade personalkostnader. Vinst per aktie har beräknats på genomsnittligt antal aktier. Antal aktier 1998-05-31 uppgick till 3.769.925 Frågor avseende delårsrapporten besvaras av verkställande direktören, Håkan Sträng, tel. 031 - 771 38 70.