Aligera AB (publ) ansöker om avnotering från First North

Mot bakgrund av att dotterbolagen Aligera Holding AB och Aligera Vind AB har försatts i konkurs och att Aligera AB därmed inte bedriver någon operativ verksamhet, vilket är ett löpande noteringkrav, har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering från First North. Aligera AB utvärderar möjligheterna att tillskjuta annan verksamhet i bolaget och därefter åter ansöka om notering av bolagets aktie. 

Per den 31 januari 2018 uppgick bolagets nettotillgångar till 98 tkr varav likvida medel 98 tkr. Bolagets bokslutskommuniké för 2017 planerad till den 23 februari 2018 kommer inte att avlämnas med beaktande händelserna i koncernen.  

First North har godkänt Aligera AB:s ansökan och meddelat att avnoteringen av bolaget aktie kommer att ske den 16 februari.

VD kommentar;

 Låga elpriser och elcertifikat de senaste åren har drabbat vindkraftmarknaden hårt. Som konsekvens har Aligera Holding AB inte kunnat betala räntan på obligationslånet om 500 mkr, vilket varit bolagets uteslutande enskilt största kostnad. I ett försöka att omstrukturera obligationen har motparten, efter en utdragen process, valt att gå vidare utan de övriga aktieägarna. Det är naturligtvis beklagligt att vi hamnat i denna situation som drabbat både grundarna och tillkomna aktieägare. Det är vår ambition att behålla det avnoterade bolaget, Aligera AB, och utvärdera möjligheterna att bedriva annan verksamhet.

For information, kontakta:

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Denna information är sådan information som Aligera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 11:00 CET.

Aligera AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, org.nr 559026-8024
info@aligera.se, www.aligera.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor.

Om oss

Aligera AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/

Prenumerera