Aligera AB (publ):s dotterbolag, Aligera Holding AB (publ) ställer in räntebetalning och ansöker om dispens avseende åtagande i obligationsvillkoren

Som aviserats i pressmeddelande den 5e oktober har Aligera AB (publ):s dotterbolag, Aligera Holding AB (publ), inlett förhandlingar med en grupp av dotterbolagets större fordringsägare i syfte att nå en överenskommelse avseende dotterbolagets obligationslån för att säkerställa koncernens långsiktiga finansiering. Arbetet med omstruktureringen har fortsatt löpa sedan dess och en framtida omstrukturering kan komma att avse olika delar av koncernens kapitalstruktur, såsom villkor för obligationerna, nedskrivning av skuld under obligationerna, nyemission av aktier och/eller byte av skuld mot aktier.

Då dotterbolagets likviditetssituation är ansträngd har dotterbolaget beslutat att ställa in den kommande räntebetalningen för dotterbolagets obligationslån (ISIN: SE0005933231), som enligt obligationsvillkoren skall betalas den 7e november.

Vidare har dotterbolaget funnit att det vid utgången av det tredje kvartalet, 30e september, inte uppfyllde det finansiella åtagandet om lägsta kassaposition enligt obligationsvillkoren.

Dotterbolaget avser ansöka om dispens avseende den kommande räntebetalningen samt det finansiella åtagandet.

Under förutsättning att dotterbolaget inte betalar den kommande räntebetalningen, uppskattas dotterbolagets likviditet vara positiv under de kommande tre månaderna. Dotterbolagets likviditet bedöms därmed tillräcklig för att täcka löpande kostnader i verksamheten, samt kostnader som uppstår i samband med förhandlingarna med fordringsägarna och den kommande omstruktureringen.

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Denna information är sådan information som Aligera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 09:20 CET.

Om Aligera

Aligera  AB (publ) är ett infrastruktur bolag med spetskompetens inom förnyelsebarenergi. Koncernen äger och investerar exklusivt i nyckelfärdiga produktionsanläggningar. Aligera grundades 2009 med ambitionen att utveckla en hållbar framtid genom produktion utav grön-energi. Koncernen värdesätter transparens och vill investera tid och pengar för att bygga en god vindkraftsportfölj med attraktiva vindlägen.

Aligera AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, org.nr 559026-8024
info@aligera.se, www.aligera.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor.

Om oss

Aligera AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/

Prenumerera