Alimak Group: Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Stabil avslutning på ett starkt 2017

 • Ökade intäkter för koncernen under kvartalet
 • Justerad EBITA-marginal på 13,8%
 • De förvärvade företagen bidrog väsentligt till koncernens orderingång och omsättning

Fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 111% till 1 096 MSEK (519) med en organisk minskning om 6%
 • Intäkterna ökade med 76% till 1 050 MSEK (598) med en organisk tillväxt om 4%
 • EBITA just. ökade till 145 MSEK (105), marginalen var 13,8% (17,6)
 • EBITA ökade till 127 MSEK (75), marginalen var 12,1% (12,6)
 • Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 113 MSEK (75), marginalen var 10,8% (12,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 91 MSEK (48)
 • Vinst per aktie uppgick till 1,67 SEK (1,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 174 MSEK (135)

Januari–december

 • Orderingången ökade med 91% till 4 101 MSEK (2 144) med en organisk tillväxt om 7%
 • Intäkterna ökade med 95% till 4 001 MSEK (2 049) med en organisk tillväxt om 9%
 • EBITA just. ökade till 510 MSEK (331), marginalen var 12,8% (16,1), negativt påverkad av den icke kassaflödespåverkade PPA-justeringen om 17 MSEK från tredje kvartalet*
 • EBITA ökade till 465 MSEK (308), marginalen var 11,6% (15,0), negativt påverkad av PPA-justeringen*
 • Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 417 MSEK (307), marginalen var 10,4% (15,0), negativt påverkad av PPA-justeringen*
 • Resultat efter skatt uppgick till 292 MSEK (194)
 • Vinst per aktie uppgick till 5,58 SEK (4,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 335 MSEK (224)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 SEK per aktie utifrån det befintliga antalet aktier

* Justeringen är hänförlig till verkligt värde på det förvärvade varulagret i Avanti. Resultateffekten av detta verkliga värde redovisas normalt sett som en kostnad under den period då lagret säljs. I detta fallet, då det förvärvade lagret redan har avyttrats, så har hela resultateffekten om MSEK 17 redovisats som en kostnad i Q3.

Ledningens bedömning: Om de bolag som förvärvades under första kvartalet 2017, Avanti Wind Systems och Facade Access Group, hade varit konsoliderade fullt ut i koncernen den 1 januari 2016 skulle tillväxten av orderingången under perioden januari–december 2017 ha varit 5% och intäktsökningen skulle ha varit 5% jämfört med motsvarande period 2016 (proformadata finns på sidan 18, tabell 2).

Telefonkonferens / Audiocast

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens fredag den 23 februari kl. 10:00 CET.
VD, Tormod Gunleiksrud och COO och tillförordnad finanschef Stefan Rinaldo kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferens:

SE: +46856642662
UK: +442030089809
US: +18557532235

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/alimak-group-q4-2017

För mer information, kontakta:

Mathilda Eriksson, IR Manager, telefon: +46 (0)8 402 14 41

Stefan Rinaldo, tf CFO, telefon +46 (0)8 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Alimak Group
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn. Alimak har verksamhet i över 100 länder, och utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com