Alimak Group kallar till årsstämma

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALIMAK GROUP AB

Alimak Group AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Klara Strand, lokal Sankta Clara, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 15.00. Kaffe serveras i anslutning till stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels                     vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017,

dels                     anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Årsstämman i Alimak Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller per telefon 08-402 92 08 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  8. Anförande av den verkställande direktören
  9. Beslut om: 

a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)      disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och

c)       ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor 

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor 

13. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

14. Beslut om ändring av bolagsordning

15. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter: Roger Hagborg, Triton, (valberedningens ordförande); Johan Lannebo, Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Fraser Maingay, York Capital Management; samt Anders Thelin, Alimak Groups styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 11 maj 2017:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Thelin ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå om totalt 2 520 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inkluderat), för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren, Anders Thelin och Helena Nordman-Knutson som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Thelin. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com.

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Rickard Andersson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 2 004 574 696 kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en utdelning om 86 652 578 kronor, vilket motsvarar 1,60 kronor per aktie, och att återstående belopp om 1 917 922 118 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 15 maj 2017. Beräkningen av utdelning per aktie är baserad på att full teckning och tilldelning sker i den pågående emissionen, som styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat om den 8 mars 2017, i sådan tid att aktierna berättigar till utdelning. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 18 maj 2017.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Alimak Group AB har etablerade principer och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess ersättningsutskott beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagets Chief Executive Officer (CEO) och andra ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses Alimak Groups medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsen ges möjlighet att kunna avvika från nedanstående riktlinjer i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger.

Allmänt

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig variabel lön, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte variabel lön och andra långsiktiga kontanta ersättningar, ska vara marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen verkar och är anställd. Den totala nivån på ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med marknaden för likvärdiga positioner inom den relevanta geografiska marknad som individen befinner sig i.

Kompensationen skall vara baserad på prestation. Den bör därför innehålla en kombination av fast lön och variabel lön, där den rörliga ersättningen utgör en relativt stor del av den totala kompensationen men är begränsad till ett förutbestämt maximalt belopp.

I årsredovisningen anges den totala ersättningen och de övriga förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under året.

Ersättning och ersättningsformer

Bolagets ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som stödjer kort- och långsiktig målstyrning och verkar för måluppfyllelse.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Short Term Incentive/Årlig variabel lön

Ledande befattningshavare har en årlig variabel lön som utfaller på helårsbasis. Den årliga variabla lönen är rörlig och strukturerad som en procentsats av den fasta lönen. Mål för variabel lön ska i första hand vara relaterade till utfall av finansiella mål för bolaget samt eventuella tydligt definierade individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter. De senare används för att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse.

Finansiella mål för den variabla lönen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med bolagets affärsstrategi och resultatmål. På styrelsens uppdrag fastställer ersättningsutskottet de av bolagets CEO föreslagna finansiella målen för enskilda individer. Vid utvärdering av utfall av variabel lön görs en helhetsbedömning av prestationen.

Den del av den totala ersättningen som utgör årlig variabel lön varierar beroende på position och kan uppgå till 70 procent av den fasta årslönen då full måluppfyllelse har uppnåtts för CEO och till högst 50 procent av den fasta årslönen då full måluppfyllelse har uppnåtts för övriga ledande befattningshavare. Målformuleringen är så konstruerad att ingen variabel lön utgår om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts.

Bolagets kostnad för den årliga variabla lönen till ledande befattningshavare under 2017 kan vid maximalt utfall komma att uppgå till sammanlagt cirka 12 miljoner kronor (exklusive kostnad för sociala avgifter) beräknad på dagens valutakurs.

Long Term Incentive program/Långsiktigt incitamentsprogram

I syfte att sammanlänka de anställdas, de ledande befattningshavarnas och CEO:s (”Deltagare”) intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra Deltagares förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram tillämpas med följande huvudsakliga komponenter:

Anställda ska ha rätt att köpa aktier för maximalt 30 000 kronor, ledande befattningshavare för maximalt 50 000 kronor och CEO för maximalt 100 000 kronor (”Investeringsbelopp”). Detta förvärv ska ske efter offentliggörande av delårsrapport avseende kvartal 2 2017.

Om bolagets EBIT-tillväxt för föregående verksamhetsår har varit positiv ska bolaget helt eller delvis matcha erlagt Investeringsbelopp. Hela detta Investeringsbelopp ska matchas om bolagets EBIT-tillväxt för föregående verksamhetsår uppgår till 10 procent. Vid partiell måluppfyllelse ska Investeringsbelopp matchas i förhållande till måluppfyllelsen. Matchning sker genom en kontant utbetalning av ett belopp som motsvarar den del av erlagt Investeringsbelopp som ska matchas enligt ovan, adderat med ett belopp som kompenserar Deltagares marginalskattekostnad (”Matchningsbeloppet”). Deltagare ska använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Bolagets utbetalning av Matchningsbeloppet och Deltagares förvärv av aktier i bolaget för Matchningsbeloppet ska ske efter publiceringen av helårsresultatet 2017. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 4 år. Efter beredning i ersättningsutskottet, fattar styrelsen årligen beslut om utfall inom fastställt intervall.

Om Deltagare 2020 uppfyller vissa kriterier gällande bolagets resultat ska bolaget utbetala ytterligare ett belopp motsvarande högst 150 procent av erlagt Investeringsbelopp med kompensation för Deltagares marginalskatt enligt ovan. Deltagare ska använda utbetalt belopp för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.

Kriterierna för utbetalningen 2020, ska bland annat vara att Deltagare fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets vinst för räkenskapsåret 2019 uppfyllts. Vid partiell måluppfyllelse utgår del av det maximala beloppet.

Den totala årliga kostnaden för det långsiktiga incitamentsprogrammet, under förutsättning att samtliga Deltagare väljer att förvärva maximalt antal aktier och att maximal måluppfyllelse nås, är 14,3 miljoner kronor årligen inklusive sociala avgifter och beräknad på dagens valutakurs.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen.

Pensioner

Vid ingående av nya pensionsavtal ska ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för ledande befattningshavare enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med vad som är brukligt på respektive geografisk marknad.


Övriga förmåner
 

Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för friskvård, sjukvårds- och sjukförsäkring, ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Särskilda ersättningar
Utöver här beskrivna ersättningar kan i undantagsfall överenskommelse om ytterligare ersättningar träffas t ex när detta bedöms nödvändigt för att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådana särskilda ersättningar ska dock vara tidsbegränsade och inte överstiga 36 månader. Dessa ska inte heller överstiga två gånger den ersättning befattningshavaren skulle ha erhållit om sådan överenskommelse om särskild ersättning inte träffats.

 

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag ska överensstämma med vad som är brukligt på respektive geografisk marknad. Bolagets CEO skall ha en egen uppsägningstid om 6 månader och 12 månaders uppsägningstid från företagets sida. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på upp till 6 månader. Vid ingående av nya anställningsavtal kan överenskommelse träffas med ledande befattningshavare om avgångsvederlag motsvarande maximalt 12 månaders fast lön. Detta enbart vid uppsägning från bolagets sida och i övrigt gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren verkar.


Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 14)
 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

(i)           § 8 första stycket ändras och får följande lydelse:

”Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.”

(ii)         § 9 ändras och får följande lydelse:

”Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden vid bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget inom ovan nämnda tid.”

(iii)       § 10 ändras och får följande lydelse:

”Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

(iv)       Därutöver görs vissa språkliga och redaktionella ändringar i den engelska översättningen av bolagsordningen.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkten 14 (ändring av bolagsordning) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisorns yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2016 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.alimakgroup.com senast från och med den 20 april 2017 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 43 326 289 aktier vilket motsvarar totalt 43 326 289 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier. Styrelsen beslutade den 8 mars 2017, med stöd av bemyndigande, om en företrädesemission som innebär att antalet aktier och därmed röster kan komma att öka med högst 10 831 572 före avstämningsdagen för årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Sofia Wretman (kommunikations- och IR-chef), med post till adressen Alimak Group AB, Brunkebergstorg 5, 111 51 Stockholm eller med e-post till adressen sofia.wretman@alimakhek.com.

____________

Stockholm i april 2017

Alimak Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 41

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com 

Prenumerera