Kommuniké från extra bolagsstämma i Alimak Group AB den 1 november 2017

Alimak Group AB höll under onsdagen den 1 november 2017 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till den extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.alimakgroup.com 

Val av ny styrelseledamot och information om styrelseledamots avgång

Med anledning av att Triton har sålt sitt aktieinnehav i Alimak Group AB till Latour lämnar Carl Johan Falkenberg styrelsen i samband med stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma välja Jan Svensson till ny styrelseledamot.

Jan Svensson är född 1956 och är utbildad maskiningenjör och civilekonom.

Jan Svensson har lång erfarenhet från verksamhet i internationella industrikoncerner, börsnoterade såväl som icke noterade. Jan Svensson är för närvarande VD och koncernchef i Investment AB Latour, styrelseordförande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Tomra Systems ASA och Troax Group AB, styrelseledamot i ASSA ABLOY AB och Loomis AB samt styrelseordförande i de onoterade bolagen Hultafors Group AB, Latour Industries AB, Nord-Lock International AB och i Swegon AB.

För mer information, kontakta:

Mathilda Eriksson, IR Manager, +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl 18:45 CET.

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 66 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar