BOTOX® får positivt omdöme för behandling av urininkontinens vid MS och ryggmärgsskada

Injektioner med BOTOX® kan åstadkomma långvarig kontroll av blåsan för patienter med neurogen blåsa     

Marlow, Storbritannien, den 9 augusti 2011 – Läkemedelsföretaget Allergan kan nu meddela att BOTOX® (botulinum toxin typ A) har fått ett positivt omdöme från det irländska läkemedelsverket (Irish Medicines Board) för behandling av urininkontinens hos vuxna patienter med neurogen detrusoröveraktivitet (NDO), orsakad av en varaktig sub-cervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Detta är ett viktigt steg mot att erhålla nationella tillstånd i de 14 europeiska länder som deltar i den godkännandeproceduren (Mutual Recognition Procedure) och utgör en viktig milstolpe för denna innovativa behandling av patienter som lider av urininkontinens på grund av neurogen detrusoröveraktivitet. Det positiva utlåtandet är specifikt för BOTOX® och är baserat på Allergans framgångsrika globala fas III-program.                                       

Mellan 60-80 % av personer med multipel skleros (MS) och 75-80 % av personer med ryggmärgsskada (SCI) drabbas i någon grad av problem med blåsfunktionen, inklusive urininkontinens som kan vara handikappande. Urininkontinens hos patienter med MS eller SCI orsakas oftast av ett tillstånd som kallas neurogen detrusoröveraktivitet (NDO) som kännetecknas av ofrivilliga sammandragningar av blåsan under påfyllnadsstadiet när blåsan bör vara avslappnad. Överaktiviteten kan leda till urininkontinens (okontrollerat urinläckage). BOTOX®-injektioner i blåsmuskeln har visat sig leda till en minskning av de ofrivilliga sammandragningarna och en ökad blåskapacitet. Detta minskar i sin tur antalet urinläckage och kan till och med helt stoppa läckaget hos vissa patienter.

I Europa lever runt 656 000 personer med MS och ungefär 11 000 personer per år får diagnosen SCI. Många av dessa står inför långsiktiga rörelseproblem men fortsätter att vara yrkesmässigt och socialt aktiva och då kan urininkontinens vara handikappande och leda till social isolering. Den förknippas också med nedsatt livskvalitet och minskat känslomässigt välbefinnande och leder till skamkänslor, låg självkänsla, depression och begränsad frihet. Andra hälsoproblem förknippade med urininkontinens hos personer som lever med MS eller ryggmärgsskada omfattar hudirritationer och sår, njurproblem och återkommande urinvägsinfektioner som kan leda till allvarliga hälsoproblem om detrusormuskelns överaktivitet inte behandlas.

“Vi är mycket nöjda med att BOTOX® har fått ett positivt utlåtande enligt principen för ömsesidig godkännandeprocedur för behandling av urininkontinens hos patienter med multipel skleros eller ryggmärgsskada”, förklarar Douglas Ingram, VD för Allergan i Europa, Afrika och Mellanöstern. “För många människor med ryggmärgsskada eller multipel skleros kan det vara ett viktigt steg mot ett förbättrat vardagsliv och en ökad livskvalitet att få effektiv kontroll över sin blåsa och kunna hålla sig torr. Vår uppgift blir nu att ha ett nära samarbete med de nationella läkemedelsmyndigheterna och skaffa de nödvändiga nationella tillstånden, så att den här värdefulla behandlingen kan bli en möjlighet för patienterna så snart som möjligt.”

DIGNITY: Den största kliniska studien av neurogen överaktiv detrusor

DIGNITY-studien (Double-blind InvestiGation of purified Neurotoxin complex In neurogenic deTrusor overactivitY) var Allergans kliniska studie fas III, som utvärderade säkerheten och effektiviteten hos BOTOX® för behandling av patienter som lider av urininkontinens på grund av neurogen detrusoröveraktivitet. Programmet bestod av två nyckelstudier som omfattade nästan 700 patienter med antingen ryggmärgsskada eller multipel skleros, som inte hade blivit tillräckligt hjälpta  av behandling med minst en typ av antikolinerga läkemedel. Behöriga patienter fick vara beredda att genomgå ren intermittent kateterisering (CIC) för att avlägsna urin ur kroppen, om så krävdes.

Patienterna randomiserades för att få en läkaradministrerad enstaka behandling med placebo eller 200 eller 300 enheter BOTOX® injicerade under en behandling i detrusormuskeln med hjälp av ett styvt eller flexibelt cystoskop. Behandlingen visade sig vara effektiv inom två veckor och effekten varade i ungefär åtta till tio månader.

Resultaten från DIGNITY-studien visade en signifikant minskning av urininkontinens (läckage) hos patienter som behandlades med BOTOX® jämfört med de patienter som fick placebo.

  • Patienter som behandlades med 200 enheter BOTOX® upplevde en statistiskt signifikant och kliniskt relevant minskning av det mest bekymmersamma symtomet, urininkontinens (läckage), i vecka 6 jämfört med placebo. Det var faktiskt så att patienter som behandlades med 200 enheter BOTOX® upplevde en minskning av läckagetillfällen från 32,4 tillfällen/vecka vid studiens början till endast 11,1 tillfällen/veckan i vecka 6 (en minskning på 21,3 tillfällen). I jämförelse hade de patienter som behandlades med placebo ett genomsnitt på 31,5 tillfällen/vecka vid studiens början, vilket minskade till 21,0 tillfällen/vecka i vecka 6 (en minskning på endast 10,5 tillfällen) (p<0,001).
  • Nära 40 % av patienterna (37 %) som behandlades med 200 enheter BOTOX® var fullständigt fria från urinläckage  hela vecka 6 jämfört med endast 9 % av patienterna som behandlades med placebo.
  • Patienterna i BOTOX®-gruppen upplevde en signifikant förbättring av livskvaliteten, som mindre undandragande beteende, mindre psykologisk påverkan och mindre skamkänslor, jämfört med placebogruppen.

Liksom alla andra läkemedel kan BOTOX® ha biverkningar, men alla får det inte. Vanligtvis uppträder biverkningarna under de första dagarna efter injektionen. De varar i allmänhet en kort tid, men de kan också pågå i flera månader och i sällsynta fall till och med längre. På det stora hela tolererades BOTOX®-behandlingen väl hos de flesta patienterna i den kliniska fas III-studien. De vanligaste biverkningarna inträffade i urinvägsområdet och omfattade urinvägsinfektioner och oförmåga att tömma blåsan (urinretention) hos patienter som inte använde kateter. Andra biverkningar omfattade sömnsvårigheter (insomnia), förstoppning, muskelsvaghet, muskelkramper, blod i urinen efter injektionen, smärta vid urinering efter injektionen, ansvällning i urinblåsan (blåsdivertikel), trötthet, svårigheter att gå (gångstörning), möjliga okontrollerade reflexer i kroppen (till exempel ymnig svettning, bultande huvudvärk eller ökad puls) runt tiden för injektionen (autonomisk dysreflexi) eller fall.

Många patienter med neurogen överaktiv blåsa talar inte med sina läkare eller annan sjukvårdspersonal om sitt urinläckage och kan på så sätt förbli odiagnostiserade och underbehandlade. Nuvarande behandlingar fokuserar primärt på orala antikolinergika som första behandling och om det inte fungerar återstår för många patienter endast operation. Över 70 % av patienterna med urininkontinens slutar emellertid att ta orala antikolinerga läkemedel efter bara ett år på grund av biverkningarna och bristande effektivitet och många är tveksamma till operation, vilket visar på behovet av alternativa, minimalt invasiva behandlingar.

Förutom genom principen om ömsesidigt erkännande i Europa arbetar Allergan med andra myndigheter runt om i världen för att denna minimalt invasiva behandling ska bli tillgänglig för patienter som lever med multipel skleros eller ryggmärgsskada och lider av urininkontinens på grund av neurogen detrusoröveraktivitet.

~~SLUT~~

Meddelande till utgivarna

Om överaktiv detrusor (urinblåsa)
Detrusormuskeln är urinblåsans viktigaste muskel som drar ihop sig vid urinering för att pressa ut urinet. Annars är den avslappnad så att blåsan kan fyllas. Andra muskler som är inblandade vid urinering är sfinktermusklerna som kontrollerar urinflödet. Överaktiv detrusor karaktäriseras av ofrivilliga sammandragningar av blåsan som kan leda till urininkontinens (läckage), liksom ett trängande urineringsbehov eller ett ökande behov att urinera. Vanligtvis delar man in det i två kategorier: idiopatisk överaktiv detrusor (IDO) där orsaken är okänd och neurogen överaktiv detrusor (NDO) som beror på neurogen blåsa. Neurogen blåsa uppträder när nerverna som kontrollerar detrusormuskeln, till övervägande delen i ryggmärgen, skadas, till exempel genom sjukliga förändringar i ryggraden (som plack orsakat av MS) eller en ryggmärgsskada (SCI). På grund av det underliggande tillståndet hos dessa patienter kan nervskadan hos dem med neurogen blåsa inte repareras. Att minska antalet ofrivilliga sammandragningar av detrusormuskeln med BOTOX® är ett sätt att behandla problem med urinblåsan hos patienter med NDO. Botulinum Toxin rekommenderas numera i riktlinjerna för Europeiska urologföreningen 2011 (European Association of Urology), med en A-rekommendation, som en effektiv minimalinvasiv behandling för att minska överaktiviteten hos en neurogen detrusor. 

Länder som deltar i principen om det ömsesidiga erkännandet (MRP)
För BOTOX® fungerar Irland som referensmedlemsstat när det gäller principen om ömsesidigt erkännande. De andra länderna som deltar är Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Grekland, Island, Italien, Luxemburg, Norge, Portugal, Spanien och Sverige.

Om BOTOX®
BOTOX® (botulinum toxin typ A) från Allergan är en receptbelagd medicin som innehåller små mängder av ytterst renat botulinum toxin-protein renat från bakterien Clostridium botulinum.

I Sverige, används BOTOX® också för behandling av:

- blefarospasm (okontrollerade blinkningar)
- hemifacial spasm (ett neuromuskulärt tillstånd som kännetecknas av oförutsedda och ofrivilliga sammandragningar av ansiktsmusklerna på ena sidan av     ansiktet
- cervikal dystoni (ett muskeltillstånd som påverkar halsen och gör det svårt att hålla huvudet upprätt)
- svår axillary hyperhidrosis (omåttlig svettning) i armhålorna
- behandling efter stroke av spasticitet i hand och handled

Dessutom används BOTOX® också för behandling av dynamisk equinusfelställning av foten hos barn från två års ålder som lider av cerebral pares.

Allergans botulinum toxin typ A är godkänt under varunamnet VISTABEL® för behandling av glabellar lines (rynkor).

Om Allergan, Inc.
Allergan är ett mångspecialiserat hälsovårdsföretag som etablerades för mer än 60 år sedan med inriktningen att hjälpa människor att nå den fulla potentialen i sina liv, genom att utnyttja det bästa inom forskningen och utveckla och leverera innovativa och meningsfulla behandlingar. I dag har vi fler än 10 000 hängivna och begåvade anställda, global marknadsföring och försäljningsmöjligheter i fler än 100 länder, en rik och ständigt växande portfölj med läkemedel, medicinsk utrustning och konsumentprodukter, det senaste inom forskning och utveckling, samt tillverknings- och säkerhetskontroll som hjälper miljontals patienter att se bättre, röra sig friare och uttrycka sig mer fullständigt. Vi var från början ett företag som sysslade med ögonsjukdomar men i dag fokuserar vi på många medicinska specialiteter som oftalmologi, neurovetenskap, medicinsk estetik, medicinsk dermatologi, bröstestetik, överviktsbehandling och urologi. Allergan är stolt över att kunna fira 60 år med medicinska framsteg och stöd till patienter och läkare som litar på våra produkter och på våra anställda på de platser där vi bor och verkar.

Uttalanden om framtiden
Det här pressmeddelandet innehåller förutsägelser om framtiden, inklusive uttalandena av Douglas Ingram, och andra uttalanden om resultat av forskning och utveckling, ändamålsenlighet, biverkningar, marknads- och produktpotential, produkttillgänglighet och andra uttalanden som gäller neurogen blåsa och BOTOX®. Uttalandena är baserade på nuvarande förväntningar på framtida händelser. Om de underliggande antagandena visar sig vara felaktiga eller om okända risker eller osäkerheter uppenbaras, kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från Allergans förväntningar och prognoser. Risker och osäkerheter kan bland annat omfatta de allmänna förutsättningarna på tillverknings- och läkemedelsmarknaden, tekniska framsteg och patent som införskaffats av våra konkurrenter, inneboende utmaningar när det gäller forskning, utveckling och bestämmelser, utmaningar i samband med marknadsföring av nya produkter, till exempel oförutsägbarheten hos marknadens acceptans av nya läkemedelsprodukter och/eller acceptans av tillkännagivandet av sådana produkter, motsägelsefulla behandlingsresultat hos patienter, potentiella svårigheter vid tillverkningen av en ny produkt, allmänna ekonomiska villkor samt statliga lagar och bestämmelser som påverkar inhemska och utländska verksamheter. Ytterligare information om dessa och andra riskfaktorer finns i pressmeddelanden från Allergan och i de offentliga dokument som finns registrerade hos U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive diskussionen under rubriken ”Riskfaktorer” i Allergans årsrapport 2010 på blankett 10-K och de följande kvartalsrapporterna på blankett 10-Q. 

©Allergan Ltd. BOTOX® och VISTABEL® är registrerade varumärken som ägs av Allergan, Inc.

Mediakontakter
För ytterligare information, kontakta:

Janet Kettels, Allergan, kettels_janet@allergan.com eller +44 7738 506 476
Pär Gunnarsson, Effektiva Media, par.gunnarsson@effektivamedia.se eller 070-601 39 69 

Referenser

1. Mutual Recognition Procedure BOTOX® Summary of Product Characteristics .

2. Kalsi V et al. Therapy Insight: bladder dysfunction associated with multiple sclerosis. Nat Clin Pract Urol. 2005;2(10):492-501.

3. Giannontoni A et al. Urological dysfunctions and upper urinary tract involvement in multiple sclerosis patients. Neurourol Urodynamics. 1998;17:89-98.

4. Erol B et al. The relationship between level of injury and bladder behavior in patients with post-traumatic spinal cord injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15:377-382.

5. Cruz F et al. Efficacy and Safety of OnabotulinumtoxinA in Patients with Urinary Incontinence Due to Neurogenic Detrusor Overactivity: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Eur Urol (2011), doi:10.1016/ j.eururo.2011.07.002.

6. Karsenty G et al. Botulinum toxin A (Botox) intradetrusor injections in adults with neurogenic detrusor overactivity/neurogenic overactive bladder: a systematic literature review. Eur Urol 2008; 53(2):275-87.

7. Multiple Sclerosis International Federation. Atlas of MS Database http://www.atlasofms.org/index.aspx. Accessed Dec 2010.

8. International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralysis. Web site: http://www.campaignforcure.org/iccp/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28

9. Eurostat Population of EU .http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1. Accessed August 2011.

10. Tubaro A. Defining overactive bladder: epidemiology and burden of disease. Urology. 2004;64(6 Suppl 1):2-6.

11. Calabresi P et al. Impaired renal function in progressive multiple sclerosis. Neurology 2002;59;1799.

12. Mahajan S et al. Under treatment of overactive bladder symptoms in patients with multiple sclerosis: An ancillary analysis of the NARCOMS patient registry. J Urol. 2010;183:1432-1437.

13. Manack A et al. Epidemiology and healthcare utilization of neurogenic bladder patients in a US claims database. Neurourol Urodyn. 2010;30(3):395-401.

14. Pannack  et al. Guidelines on neurogenic lower urinary tract dysfunction. Eur Urol. 2009;56(1):81-8