ALLGON AB (PUBL)BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2017

OKTOBER–DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,4 (40,2) MSEK, en ökning med 20 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Periodens EBITDA uppgick till 1,7 (-13,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-14,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -0,1 (-36,9) %.
 • Kvartalets resultat uppgick till -1,3 (-15,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,83) kr/aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (1,2) MSEK.
 • Åkerströms Björbo den 20 november har tecknat avtal med Holländska Kramp Groep. 
 • Kramp Group är Europas största specialist på reservdelar och tillbehör för jordbruksindustrin med ca 40 000 europeiska kunder. Den första ordern om 1 MSEK levererandes under fjärde kvartalet.
 • Vid extra bolagsstämma den 8 december beslöts dels att genomföra en apportemission om 5 MSEK riktad till ägarna av Industrial Internet of X AB (IIOX) i syfte att förvärva samtliga aktier i IIOX, dels att genomföra en kvitt¬ningsemission om 7,4 MSEK. Tillträde till aktierna skedde per den 29 december.
 • Den 11 december tecknade Åkerströms Björbo avtal med Zinkgruvan Mining där Åkerströms skall leverera radiostyrning för reglering av bommar och trafikljus. Zinkgruvan Mining är sedan 2004 ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar.
 • Den 21 december tecknade Wireless System Integration och IIOX sin första gemensamma affär. Affären är ett IoT projekt med en global kund där affären äruppdelad i flera faser. Kunden räknar med att lansera produkten som innehåller både hårdvara och cloud under 2018.

JANUARI –DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 198,6 (139,7) MSEK, en ökning med 42 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Periodens EBITDA uppgick till 10,8 (-17,8) MSEK före förvärvskostnader avseende årets förvärv.
 • Periodens EBITDA uppgick till 9,1 (-17,8) MSEK inklusive förvärvskostnader avseende årets förvärv.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (-24,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,2 (-17,2) %.
 • Periodens resultat uppgick till -0,7 (-24,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-1,43) kr/aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,1 (-17,6) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Tillväxt och Förvärv

Vi har ett intensivt år bakom oss. Under det fjärde kvartalet har vi arbetat med vårt femte förvärv, Industrial Internet of X AB (IIOX),och därmed vidareutvecklat Wireless System Integrations (WSI) kunderbjudande inom IoT. Allgongruppen redovisar en tillväxt om 42 procent för helåret och är idag en mer komplett koncern, där ekosystem med synergier mellan våra bolag skapas.

Koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 48,4 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,7 MSEK på EBITDA nivå. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5.4 MSEK. På helåret gör vi en förbättring av resultatet med 24 MSEK, samtidigt som vi genomfört ytterligare förvärv.

Åkerströms går starkt framåt och det fjärde kvartalet gav en vinst före skatt om 3,7 MSEK. Bolaget har under året haft en tillväxt på 13 % och vi ser en fortsatt god efterfrågan på bolagets produkter under inledningen av 2018. Resurserna på försäljningsavdelningen har stärkts genom rekrytering av ny försäljningschef som tillträdde vid årsskiftet. Marknaden för radiostyrning bedöms ha
en fortsatt god tillväxt där Åkerströms har en bra position med en installerad kundbas på mer 25 000 system.

Connectivity innefattar de delar där vi arbetar med att tillgodose våra kunders behov av säker uppkoppling. Under 2017 levererade Smarteq Wireless över en miljon antennsystem och gör ett starkt avslut där den organiska tillväxten för helåret 2017 uppgår till 13 %. Bolaget går mot att bli en starkare aktör inom energisegmentet, bland annat genom affärerna inom laddningsbara elstolpar som har utökats under året. Koncernen ser en stor tillväxtpotential inom detta segment då investeringar i ny infrastruktur kommer att öka under kommande år. Smarteq är även verksamt inom industrinära forskningsprogram som rör V2X (kommunikation”Vehicle to Everything”) samt autonoma fordon. Utöver Smarteq Wireless ingår även Satmission i detta affärsområde.
Satmission utvecklar avancerade antennsystem för kommunikation med satellit för kommersiellt bruk. Kunderna finns inom media och broadcasting samt inom områdena säkerhet och räddning. Under maj månad vann Satmission ett kontrakt värt 70 MSEK och första leveransen är genomförd. Nästkommande leverans, som skulle ha inkommit under det fjärde kvartalet, blev dock fördröjd och påverkade den förväntade omsättningen för 2017. Affärerna inom satellitantennsbranschen är till sin natur volatila och omfattar stora värden, vilket gör att omsättningen i framtida mellan olika kvartal kan variera.

Allgongruppen har en tydlig målsättning att bli en konkurrenskraftig aktör inom Internet of Things (IoT) för industrin. Vårt senaste förvärv, IIOX, är en viktig del av vår strategi, att bredda
koncernens kunderbjudande till att även omfatta behandling av kundernas data. Förvärvet har föranlett ett internt arbete där vi ställt om organisationen i WSI från att enkom erbjuda teknikkonsulttjänster till
att, tillsammans med IIOX, erbjuda helhetslösningar som även inkluderar cloud och databearbetning. Vi har redan sett resultatet av vår investering i IIOX och WSI då vi under december
kunde annonsera vår första gemensamma affär baserad på både hårdvara och mjukvara till kund. Samtidigt har satsningen lett till att WSI har en lägre debiteringsgrad än förväntat under fjärde
kvartalet.

Positiv inledning på ett spännande 2018

Allgonkoncernen har tydligt visat att de åtgärdsprogram som implementerats i Åkerströms har gett bra resultat och parallellt
med den organiska tillväxten har fler bolag förvärvats. Allgongruppen blir steg för steg ett mer moget bolag och vår ambition
är att under 2018 växa ytterligare. Året har inletts positivt med spännande och nya affärsmöjligheter.

Johan Hårdén, VD
Stockholm, februari 2018

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar