ALLGON AB(PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2016

Kvartalet i korthet

JULI - SEPTEMBER 2016

•    Nettoomsättningen uppgick till 29,7 (25,7) MSEK, en ökning med 16 % jämfört med motsvarande period 2015.

•    Kvartalets EBITDA uppgick till -3,0 (5,0) MSEK.

•    Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (2,4) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -15,1 (9,2) %.

•    Kvartalets resultat uppgick till -4,6 (2,3) MSEK.

•    Resultat per aktie uppgick till -0,26 (0,26) kr/aktie.

•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (-0,7) MSEK.

•    Dotterbolaget Smarteq Wireless AB har valts till antennleverantör för Aidons pågående utrullning av nya elmätare i Norge. Fram till 2019 kommer totalt 2,9 miljoner elmätare för fjärravläsning av elförbrukning att installeras i Norge. Smarteq Wireless AB är vald leverantör för
både antenner och kablage och affären beräknas för bolaget omsätta 30 MSEK fram till 2019.

•    Allgon AB har tecknat avtal om att förvärva Wireless System Integration Sweden AB (WSI), ett snabbväxande bolag inom IoT (Internet of Things). I samband med detta skapar Allgongruppen också ett nytt affärsområde för industriell IoT där ytterligare potentiella förvärv kan adderas framöver. Förvärvet planeras vara genomfört under fjärde kvartalet i år. WSI förväntas omsätta 45 MSEK med ett rörelseresultat på 4,5 MSEK under 2016.

VD har ordet

Det tredje kvartalet når Allgongruppen en försäljning om 29,7 MSEK och präglas främst av låg aktivitet under juli månad vilken även följt med en bit in i augusti för båda dotterbolagen. September månad visar dock på en god försäljning i linje med vår förväntan. Som framhölls i rapporten för det andra kvartalet så är 2016 ett mellanår. Dessutom har vi sedan förvärvet av Åkerströms arbetat med ett omstruktureringsprogram för det bolaget vilket resulterat i ökade kostnader. Tillsammans har detta påverkat lönsamheten negativt. Sista etappen av personal- och övriga kostnadsbesparingar i omstruktureringsprogrammet beräknas slutföras under det fjärde kvartalet i år. Parallellt genomför vi åtgärder för att uppnå förbättrade marginaler genom renodling av produktsortiment och förbättring av processflöden för produktionen i Åkerströms. Syftet med programmet är att säkerställa tillfredställande lönsamhet under 2017.

Antennverksamheten Smarteq Wireless har en ökad orderingång inom marknadssegmentet energi och vi ser positiva effekter tack vare affären i Norge med vår kund Aidon, gällande nya installationer av uppkopplade elmätare som vi börjat att leverera antenner till. Norge kommer att installera 2,9 miljoner elmätare i runt om landet och vår kund har vunnit mer än 50 % av den totala volymen vilket är mycket positivt för Smarteq Wireless. Det innebär ökade intäkter och en långsiktig affär fram till och med slutet av 2019 vilket säkerställer stabiliteten i Smarteq Wireless. 

Den 29 september offentliggjorde Allgon förvärvet av IoT bolaget Wireless System Integration Sweden AB (WSI). Genom förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning på närmare 45 miljoner kronor samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott.  För Allgon innebär det även en strategisk förflyttning och vi bildar ett nytt affärsområde för Industriell IoT. Det nya affärsområdet blir ett viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga affärsområden. WSI, med bas i Kista, Stockholm, sysselsätter 20 medarbetare och är baserat på ett nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT för industriella applikationer. WSI erbjuder sina kunder helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av IoT applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom många olika branscher.

Under 2015 omsatte WSI 32,1 MSEK med ett rörelseresultat på 2,4 MSEK. 2016 beräknas omsättningen uppgå till cirka 45 MSEK med ett rörelseresultat på 4,5 MSEK. Transaktionen förväntas ske under det fjärde kvartalet genom att Allgon köper aktierna i WSI av dess fyra nuvarande ägare till ett pris motsvarande ca 41 MSEK. Köpeskillingen kommer att erläggas kontant med 25 MSEK, genom en revers om 11 MSEK samt med en riktad aktieemission om 5 MSEK enligt beslut på extra bolagsstämma den 26:e oktober.

Tillskottet av WSI ligger helt i linje med vår ambition att förvärva utvecklingsbara bolag inom trådlösa produkter och system. Genom förvärvet har Allgon tagit steget mot att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar inom växande IoT. Smarteq Wireless har under många år haft ett samarbete med WSI och vi kan nu komplettera båda bolagens erbjudande så att våra antennsystem erbjuds med både elektronik och mjukvara.  Dessutom finns tydliga mervärden som WSI kan erbjuda Åkerströms kundbas med nära 20 000 installerade system inom industrin.

Med vårt senaste förvärv av WSI blickar vi framåt mot ett 2017 med ökad tillväxt. Vi har fokus både på att växa organiskt och nå våra mål om att vinna nya affärer i respektive dotterbolag i Allgonkoncernen. Samtidigt har vi hög prioritet under resterande delen av 2016 på att förbättra resultatet, främst i Åkerströms.  Allgon har nu tre spännande affärsområden att bygga koncernen vidare inom: Antenner, Radiostyrning och industriell IoT där vi i varje del ser en potential för organisk tillväxt men även fler tilläggsförvärv. Allgon har en tydlig målsättning - att vi vill utöka med fler bolag som är nischade och verksamma inom trådlösa produkter och system.

Kista den 11 november 2016

Johan Hårdén


Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar