ÅRSREDOVISNING 2016 ALLGON AB (PUBL)

2016 har varit ett händelserikt år för Allgongruppen. Den 20 januari 2016 tillträddes årets första bolagsförvärv, Åkerströms. Vi inledde omedelbart ett omfattande program för att säkerställa konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet i verksamheten. År 2016 som helhet är, som vi tidigare meddelat, ett mellanår där vi genomfört en rad åtgärder för att stärka koncernen långsiktigt men där vi även genomfört ett strategiskt bolagsförvärv av bolaget Wireless System Integration Sweden AB och därmed skapat ett ytterligare affärsområde i Allgongruppen - Industriell IoT.

Allgons varumärke är internationellt känt och vi har kontinuerligt arbetat med inriktningen att skapa en företagsgrupp riktad mot trådlösa produkter och system. Grundtanken är att samla flera bolag under ett och samma paraply där bolagen behåller sitt varumärke och DNA. Det pågår en het diskussion både i Sverige och globalt om de möjligheter digitaliseringen medför för industrin och generellt kan vi nog alla idag se framför oss en allt mer uppkopplad värld vilket talar för att vår inriktning för Allgongruppen ligger rätt i tiden.

Framför mig ser jag en koncern som består av flertalet bolag med god lönsamhet och nischade verksamheter inom trådlösa produkter och system. I system ingår även mjukvara och plattformar för uppkopplade enheter.  Den gemensamma nämnaren för våra befintliga bolag och kommande förvärv är att vi alla verkar inom trådlösa produkter och system inriktade mot den pågående digitaliseringen av industrin. Allgongruppens bolag har redan nu flera värdefulla distributionskanaler och vi exporterar till fler än 40 länder. En flexibel och skalbar logistikprocess gör att Allgongruppen kan anpassa kostnader och vara snabbfotad i en globalt föränderlig ekonomi. Vi eftersträvar inte snabba synergier utan fokuserar på att bibehålla värdefull DNA i bolagen med fokus på tillväxt och ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. En platt och enkel organisation med fokus på entreprenörskapet och drivkraften framåt gör att Allgongruppen är en intressant möjlighet för bolag som vill vara med på resan och fortsätta byggandet av en framgångsrik företagsgrupp. Utöver dessa operativa värden ska vi skapa och eftersträva ett ökat värde för våra aktieägare.

Jag vill gärna framhålla följande större händelser under 2016 inom Allgons nuvarande affärsområden:

Smarteq Wireless AB - Antenner
Antennbolaget Smarteq Wireless AB har under 2016 intensivt förberett och arbetat med affären avseende nya avläsningsbara elmätare i Norge. Totalt 2,9 miljoner elmätare ska installeras under åren 2017 och fram till och med 2019. Smarteq Wireless har haft en målsättning att vinna cirka 30 procents marknadsandel vilket vi lyckats med genom den affär där vi har Aidon som största kund. Därutöver har vi vunnit en rad spännande nya kunder samt inom infrastruktur och energi adderat en ny kund inom laddningsbara elstolpar. Från och med september leder vår nya VD Yasemin Heper Mårtensson verksamheten Smarteq Wireless. Hennes huvudfokus är att växa bolaget med nya kunder.

Åkerströms Björbo AB – Industriell Radiostyrning
I februari 2016 tillträdde Tommy Larsson sin tjänst som VD för Åkerströms Björbo AB. Bolaget som grundades redan 1918 är ett välkänt och starkt varumärke med sin starkaste kundbas inom industrin. Åkerströms producerar produkter och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer och portar. Vi har under året genomfört ett omfattande omstruktureringsprogram där den sista fasen innebar en reduktion av antalet medarbetare och produktionen gällande standardapplikationer har flyttats till vår produktionsfacilitet i Tianjin, Kina.

Vi ser redan tydligt de positiva effekterna av det omstruktureringsprogram vi slutfört och fortsätter under 2017 att trimma bolaget till att bli än mer konkurrenskraftigt. Marknaden för industriell radiostyrning är kontinuerligt växande och det finns också ett behov av en konsolidering på marknaden. Detta i såväl Norden som övriga Europa gör att vi aktivt söker fler bolag för utökning av Allgongruppen inom detta segment.

Wireless System Integration – Industriell IoT
Den 29 september offentliggjorde Allgon förvärvet av IoT-bolaget Wireless System Integration Sweden AB (WSI).  För Allgon innebär detta även en strategisk förflyttning där vi nu skapat ett nytt affärsområde för Industriell IoT. Det nya affärsområdet blir ett viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga affärsområden. WSI, med bas i Kista, Stockholm, sysselsätter 20 medarbetare och är baserat på ett nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT för industriella applikationer.

Tillskottet av WSI ligger helt i linje med Allgons ambition att förvärva utvecklingsbara bolag inom trådlösa produkter och system och genom förvärvet har Allgon tagit steget mot att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar inom växande IoT. Smarteq Wireless har under många år haft ett samarbete med WSI och nu kompletteras båda bolagens erbjudande så att antennsystem erbjuds med både elektronik och mjukvara.  Dessutom finns tydliga mervärden som WSI kan erbjuda Åkerströms kundbas med nära 25 000 installerade system inom industrin.

Allgon Supply AB
En central och mycket viktig del för många bolag är inköps- och logistikprocesserna samtidigt som det i små och medelstora bolag inte alltid prioriteras tillräckliga resurser för detta område. En tydlig inriktning för Allgongruppen är att så långt som möjligt samordna och effektivisera inköpsprocesser och logistik för samtliga bolag i syfte att skapa ett mervärde och skalfördelar. Vi har därför med start 1 januari 2017 renodlat våra inköps- och logistikprocesser i ett nybildat servicebolag, Allgon Supply AB som ansvarar för hela Allgongrupens globala inköp, produktion samt styrning och utveckling av våra kontraktstillverkare globalt. Till VD för denna verksamhet har utsetts Christian Olsson.

Allgongruppen har börjat sin resa och efter ett tufft år av omställningar blickar vi framåt mot ytterligare tillväxt och verksamhetsförvärv.  Det finns ett väldigt starkt engagemang från personal, ledning och styrelse vilket gör att jag känner en stark optimism inför framtiden.

Kista den 11 april 2017

Johan Hårdén

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar