Bokslutskommuniké januari–december 2014 för Smarteq AB (PUBL)

Fjärde kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,5 (16,6) MSEK, en ökning med 41 % jämfört med motsvarande kvartal 2013.
 • Kvartalets resultat uppgick till 1,9 (-0,8) MSEK en resultatförbättring med 2,7 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2013.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,00 (0,00) kr/aktie.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (-0,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,2 (-4) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 (-9,7) MSEK.
 • Volvo har beslutat att fasa ut Smarteq som underleverantör av antenner till den nya FH-serien och Renault Trucks motsvarighet. Utfasningen påbörjas under vecka 49, 2015. Volvo har en ny sourcingstrategi och har valt en annan antennlösning. För Smarteq innebär detta att leveranser kommer att ske under 2015 och att fram tills dess utfasningenär avslutad kvarstår bolaget i Volvos SCF program. Volvo Bussar och Volvo CE omfattas inte av utfasningen.
 • Smarteq har av Vinnova beviljats 0,5 MSEK i anslag för en förstudie av nästa generations multifunktionsantenn förbussindustrin.
 • Mobiloperatören 3 har påbörjat försäljning av Smarteqs kvalitetsantenner. Därmed har, 3 och Telia, två av Nordens största operatörer valt Smarteqs antenner för mobilt bredband.
 • Smarteq har av en kund inom Volkswagen AG erhållit en ny order för utveckling av en inbyggd s.k. LTE antenn. Antennen ska täcka nya frekvensområden för 4G. Utvecklingsordern uppgår till 0,9 MSEK och arbetet kommer att slutföras under andra kvartalet 2015. Serieleveranser beräknas starta under slutet av 2015.


Januari-december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 86,1 (54,5) MSEK, en ökning med 58 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 5,2 (-7,9) MSEK en resultatförbättring med 13,1 MSEK jämfört med motsvarande period 2013.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,01 (-0,02) kr/aktie.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (-6,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,8 (-13) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,7 (-16,7) MSEK.
 • Smarteq har avvecklat belåningen av kundfakturor via factoring vilket möjliggjorts genom anslutning till Volvos SCF program. Smarteq har vid årets utgång inga räntebärande skulder.
 • Smarteq har erhållit en utökad checkräkningskredit. Tillgänglig limit uppgår till 11,5 MSEK vilket är en ökning med 3,5 MSEK. Per rapportdatum är krediten outnyttjad.
 • Smarteq har nominerats till ett nytt utvecklingsprojekt av fordonstillverkaren Bentley.
 • Smarteq har valts till leverantör av antenner till laddstolpar för elbilar av en stor internationell kund. Under 2013 har Smarteq tillsammans med kunden deltagit i pilottester där laddstolpar placerats ut. Funktionen är att trådlöst mäta laddningskapacitet, kommunicera debiteringsunderlag och kontrollera laddningsstationen. Projekten som koncentrerats till Holland har nu avslutats och produktion av mindre serier avsedda för leverans till Europa och Kina har påbörjat.

VD har ordet

Helåret 2014 visar på en årsvinst om 5 MSEK och Smarteq gör därmed sitt bästa resultat någonsin. De åtgärder som genomförts under föregående år har medfört att Smarteq idag har en skalbarhet, ett starkt engagerat team och kontroll över kostnadsmassan. Vi har under året påverkats positivt av den starka dollarutvecklingen. 

I december meddelade Volvo Lastvagnar att man avslutar samarbetet gällande den nya multifunktionsantenn för FH-serien och Renault Trucks nya lastvagn.  Volvo Lastvagnar har valt en ny sourcing strategi, där man valt en mer standardiserad lösning jämfört med den skräddarsydda multifunktionsantennen som Smarteq utvecklat för Volvo. Under 2015 utgör leveranserna till Volvo fortfarande en betydande del av Smarteqs omsättning. Kontraktet avseende Smarteqs affärer med övriga delar av Volvo såsom Volvo Bussar och Volvo CE påverkas inte av utfasningen. Smarteq kommer under 2015 fullfölja kontrakterade leveranser till Volvo Lastvagnar avseende multifunktionsantennen.

Smarteq har i princip inga reklamationer och en lång tradition av försäljning av högkvalitativa produkter. Den senaste ordern från Volkswagen AG visar marknaden att vi har ett mervärde att erbjuda kunderna.  En ny inbyggd LTE antenn som ligger i teknikutvecklingens framkant kommer att utvecklas till en av kunderna inom VAG koncernen och det är vår förhoppning att fler kunder kan komma att använda samma teknik. Att vi vinner nya affärer men framförallt att vi har ändrat vår affärsmodell till att också sälja vår kompetens i utvecklingsprojekt har ett starkt signalvärde på marknaden.

Vi har beviljats forskningsstöd i utvecklingen av nästa generations antenner för den publika sektorn, främst avseende bussar. Den totala marknaden för nyproducerade bussar uppgår till 500 000 och därtill finns en stor flotta begagnade bussar som har behov av telematik och utrustning för internet ombord.

Inom M2M inryms försäljning av antenner för automatisk mätaravläsning av elmätare (AMR, Automatic Meter Reading) där Smarteq under senare år levererat miljontals antenner.  Vi får allt fler signaler på att Norge börjar rulla ut pilotserier och att en hel del affärer ligger nära avslut. Detta bäddar för ett nytt spännande år inom affärsområdet AMR. Parallellt börjar marknaden i flera länder aktiveras vilket märks i ett ökat antal offertförfrågningar. Av den anledningen har vi allokerat mer resurser till detta affärsområde. Vi förväntar oss kraftigt ökade volymer under 2016.

Ett annat framtidsinriktat område är energiavläsning för laddstolpar i publika miljöer. Under slutet av 2014 installerades ett par tusen laddstolpar i Europa. Potentialen i Kina är desto större och vi ser med spänning fram emot ett händelserikt 2015 inom detta område. Vi har även här fått ett starkt erkännande av en stor kund av internationell karaktär som värdesätter Smarteqs snabbhet och flexibla skalbarhet.

Med vetskapen om att leveranserna till Volvo fortsätter under 2015 med bibehållen finansieringslösning är det min bedömning att vi har en bra finansiell ställning inför framtiden.  Vi har en aggressiv plan för att öka den organiska tillväxten och vi ser goda möjligheter att med vår flexibla organisation och låga kostnadsmassa ställa om bolaget ytterligare utifrån de förändrade förutsättningarna. Vi arbetar även med att finna en breddning i vårt totala erbjudande. Vi är inte främmande för framtida förvärv och parallellt med arbetet med den organiska tillväxten intensifierar vi våra aktiviteter inom icke-organiskt tillväxt. Sammantaget har vi ett bra utgångsläge och jag ser fram emot ett intensivt och spännande 2015.

Kista den 19 februari 2015

Johan Hårdén


Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar