Delårsrapport Allgon AB (PUBL)  1 JANUARI  - 30 JUNI 2016

Kvartalet i korthet

Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara med 2016 års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora förändringar, se sidorna 6-10 för mer information.

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,1 (28,5) MSEK, en ökning med 30 % jämfört med motsvarande period 2015.
 • Kvartalets EBITDA uppgick till -0,7 (5,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (3,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,1 (11,4) %.
 • Kvartalets resultat uppgick till -2,4 (3,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (0,36) kr/aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,1 (13,8) MSEK.
 • Teckningsoptionsprogram från 2013 och 2016 har utnyttjats och Allgon tillfördes likvida medel om 10,6 MSEK efter emissionskostnader.
 • Dotterbolaget Smarteq Wireless AB har erhållit två nya utvecklingsuppdrag. Ett för en internationell industrikoncern avseende uppkopplade verktyg och ett för Bentley Motors avseende en inbyggd LTE antenn.Ordervärdet för projekten uppgår till cirka 1,5 MSEK och visar att bolaget har kapacitet att ta viktiga utvecklingsprojekt åt globala storföretag.
 • Dotterbolaget Åkerströms  Björbo AB har under perioden tagit två större order med ett sammanlagt ordervärde om 1,5 MSEK varav den ena är från ett tyskt säkerhetsbolag och avser ett helt nytt användningsområde för Åkerströms produkter. Ordern gäller system som ska användas för påkallande av hjälp i nödsituationer.
 • På ordinarie årsstämma valdes Sven von Holst till ny ordförande i Allgon efter att Christer Palm avböjt omval. Vidare så valdes Ingalill Östman in i styrelsen efter att Patrik Bluhme avböjt omval. Stämman beslutade vidare om sammanläggning av aktier så att 50 gamla aktier omvandlas till en ny. Denna förändring registrerades den 11 maj.
 • Yasemin Heper Mårtensson har utsetts till ny VD för dotterbolaget Smarteq Wireless AB. Yasemin tillträder den 29 augusti.
 • Allgon har bytt certified advisor till Redeye AB.

Perioden i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,8 (57,3) MSEK, en ökning med 22 % jämfört med motsvarande period 2015.
 • Periodens EBITDA uppgick till -1,6 (12,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (7,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,6 (13,6) %.
 • Periodens resultat uppgick till -4,9 (7,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 (0,87) kr/aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,6 (15,5) MSEK.

VD har ordet

Andra kvartalets fakturering uppgår till 37,5 MSEK vilket är en ökning från första kvartalets utfall för den nya Allgon koncernen som var 32,6 MSEK. Omsättningsökningen är tillfredställande men det förändringsarbete som genomförts avseende leverantörsbas och produktion har ännu inte fått genomslag i lönsamheten. Under kvartalet har vi haft avvecklingskostnader för personal i Åkerströms fabrik i Kina samtidigt som vi rekryterat en ny ledning och bytt ut ett antal medarbetare. Fabriken i Kina fungerar nu tillfredställande och leveransplaner och kvalitetsarbete löper enligt plan så första delen i det åtgärdsprogram som sjösattas vid förvärvet av Åkerströms är avklarad. Vidare har vi investerat i förbättringsåtgärder i Åkerströms verksamhet i Björbo. Fokus har legat på kvalitet och produktionsprocesser, arbetet pågår och förväntas vara slutfört under det fjärde kvartalet. Sammantaget så har ovanstående åtgärder belastat kvartalets resultat negativt med cirka 1 MSEK. Som tidigare meddelats är 2016 ett mellanår där vi har fokus på att skapa mer affärer inför kommande år och förbättra flöden och processer inom koncernen. Vårt negativa resultat är inte tillfredställande men vår förvissning är att när väl åtgärdsprogrammen genomförts kommer Allgon att ha en lönsam och sund grund att stå på inför den fortsatta expansionen.

Elmätarutrullningen i Norge har nu påbörjats på allvar. För antennverksamheten i Smarteq Wireless är det en viktig framgång efter ett intensivt arbete av hela teamet för att öka vår organiska tillväxt. Det innebär ökade intäkter och en långsiktig affär fram till och med slutet av 2019.  Norge kommer att installera 2.9 miljoner elmätare och vår kund och partner har vunnit mer än 50 % av den totala volymen vilket är positivt för Smarteq Wireless. I Norge ser vi även en möjlighet att vinna fler affärer inom AMR (Automatic Meter Reading). Utöver Norge finns en god potential att vinna ytterligare AMR affärer i Europa vilket medfört att vi valt att investera i utökade säljresurser.

Industriell IOT – uppkoppling av maskiner inom industrin är ett affärsområde i stark tillväxt. Vi ser en bra möjlighet att utnyttja vår kompetens inom antenner, industriell radiostyrning och trådlös kommunikation för att skapa oss en position inom denna marknad. En viktig framgångsfaktor för Allgon- koncernen kommer att vara den stora kundbas vi har inom svensk industri som alltmer digitaliserar sina verksamheter. Detta är en av flera affärsmöjligheter vi kommer att utvärdera under hösten.

Åkerströms som vi förvärvade i januari är ett välkänt starkt varumärke som producerar produkter och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Företaget har under kvartalet haft en fortsatt god orderingång och vunnit nya affärer framför allt i Tyskland och i Sverige. Huvudfokus för Åkerströms under resterande del av året är att öka intäkterna och arbeta med förbättring av marginalerna inom ramen för de åtgärdsprogram som sjösattes vid förvärvet.

Under maj månad genomförde Allgon en emission i samband med lösen av optionsprogram. Emissionen medförde en förstärkning av kassan med 10.5 MSEK efter emissionskostnader. De två tidigare utställda optionsprogrammen utnyttjades till fullo och ledande befattningshavare i Allgon samt investerare tecknade aktier.

Allgon kommer att utökas med fler bolag som är nischade och verksamma inom trådlösa produkter och system. I system ingår även mjukvara och plattformar för uppkopplade enheter.  Den gemensamma nämnaren skall vara att alla bolag verkar inom trådlösa produkter och system inriktade mot industrisegmentet där digitaliseringen ständigt pågår. Vi eftersträvar inte snabba synergier utan fokuserar på att bibehålla värdefull DNA i bolagen och att vara en attraktiv arbetsgivare. En platt och enkel organisation med fokus på entreprenörskapet och drivkraft framåt gör att Allgongruppen är en intressant möjlighet för bolag som vill vara med och bygga den nya företagsgruppen, antingen genom att vi förvärvar bolaget eller hittar andra former för samarbeten. Vi ska utöver dessa operativa värden skapa ett ökat värde för våra aktieägare

Under kvartalet har Allgongruppens bolag arbetat intensivt med att vinna nya affärer för att öka våra intäkter. Affären i Norge visar att vi når resultat och är ett bevis på att vi har rätt produkter för marknadens behov.  Vi har under kvartalet utsett en professionell rådgivare för att hjälpa till i processen att identifiera nya förvärv.

Vi har rekryterat en ny VD till Smarteq Wireless, Yasemin Heper Mårtensson som påbörjar sin anställning den 29 augusti och har en gedigen bakgrund från telekom och fordonsindustrin.

Kista den 29 augusti

Johan Hårdén

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD Johan Hårdéns  försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 klockan 08.30. Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar