DELÅRSRAPPORT FÖR ALLGON AB(PUBL) JANUARI – MARS 2016

KVARTALET I KORTHET

•    Nettoomsättningen uppgick till 32,6 (28,8) MSEK, en ökning med  13% jämfört med motsvarande period 2015.

•    Periodens EBITDA uppgick till -0,9 (6,7) MSEK.

•    Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (4,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -7,3 (19,3)%.

•    Periodens resultat uppgick till -2,5 (4,5) MSEK.

•    Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,01) kr/aktie.

•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,4 (1,7) MSEK.

•    Allgon AB (publ.) offentliggjorde den 30 november 2015 förvärvet av Åkerström Intressenter AB. Åkerströms Intressenter AB är moderbolag i en koncern som även omfattar Åkerströms i Björbo AB och   Åkerströms RRC Ltd i Kina (Allgon Asia Ltd). Extra bolagsstämma i Allgon godkände affären den 4 januari 2016. Förvärvspriset, 73 MSEK erlades via emission av 405 169 687 aktier i Allgon AB (publ.), 24 369 231 teckningsoptioner och 300 879  kronor kontant motsvarande ett förvärvspris om totalt 73 231 423 kronor. Ingen tilläggsköpeskilling utgår och förvärvet omfattade 100 % av aktiekapitalet i Åkerströms Intressenter AB. Åkerströms är en av marknadsledarna inom radiostyrning för industriella applikationer och omsätter cirka 80 MSEK på årsbasis. Verksamheten bedrivs i huvudsak från en egen fastighet i Björbo, Dalarna och från Tianjin i Kina där koncernen har en sammansättningsfabrik. Totalt har Åkerströms cirka 60 anställda.

• Extra bolagsstämma den 4 januari beslöt vidare att ändra bolagets firma från Smarteq AB (publ) till Allgon AB (publ) och att välja Per Nordlander och Göran Strandberg till nya styrelseledamöter.

• Till ny VD i Åkerströms utsågs Tommy Larsson och till ny VD i  Allgon Asia utsåg Christian Olsson.

VD har ordet

Kvartalet är det första som Allgon redovisar med en samlad bild av bolagen som ingår i Allgongruppen, framför all Smarteq och Åkerströms. Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2016 ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 32,6 (28,8) MSEK. Den relativt sett låga ökningen i förhållande till den genom Åkerströms förvärvade årsomsättning beror på att affären med Volvo Lastvagnar fasats ut i slutet av 2015.  Orderingången har under kvartalet varit god för båda bolagen och vi har haft många nya intressanta kundförfrågningar.

Åkerströms som nu ingår i Allgongruppen, har anor sedan 1918 och är ett välkänt starkt varumärke. Åkerströms producerar produkter och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Åkerströms har inlett året i linje med vår förväntan och med ökad orderingång vilket är positivt. Expansionen med fler distributörer fortsätter genom det nya avtalet som ingåtts med en lokal distributör i Tjeckien. Vi har under kvartalet tillsatt en ny VD. Tommy Larsson som tillträtt sin tjänst den 1 februari har en mångårig erfarenhet av att skapa tillväxt och försäljning via distributör.

Åkerströms produktion finns i staden Tianjin och under vårt inledande arbete kommer vi att utvärdera strategin för den framtida produktionen. Vi har påbörjat en uppbyggnad av Allgon Asia som är tänkt att utgöra ett center för försäljning, projektstyrning, kundservice och inköp från våra partners och leverantörer i Asien. Under februari tillsattes en ny VD för Allgon Asia, Christian Olsson. Han har lång erfarenhet av inköp, produktion och logistikprocesser.

Åkerströms har en etablerad försäljningskanal för sina produkter i Kina och under året kommer vi att introducera Smarteqs antenner på den kinesiska marknaden via denna kanal.

Smarteq Wireless har fått den första ordern gällande AMR-utrullningen i Norge och vi ser också att övrig försäljningen ökar inom segmentet AMR (Automatic Metering Readers). Under kommande år kommer Norge att installera nya elmätare där flera av Smarteqs kunder har vunnit affärer vilket gör att vi ser en ökad försäljning framför oss. Smarteq Wireless utmaning är att bygga upp försäljningen och skapa en bredare kundbas. Ett starkt tecken på marknadens efterfrågan av vår kompetens är våra senaste affärer som offentliggjorts. Den första är en ny kund inriktad på försäljning av laddstolpar till elbilar. Initialt är det små volymer men för bolaget är det en ytterligare bekräftelse på att vår teknik möter marknadens efterfrågan. Den andra affären är ett nytt utvecklingsuppdrag gällande antenner för uppkoppling av maskiner. Kunden är verksam inom den internationella verkstadsindustrin.

Det pågår en het diskussion om de möjligheter digitaliseringen medför inom industrin och generellt kan vi nog alla se framför oss en allt mer uppkopplad värld vilket talar för Allgongruppens nya inriktning.

Allgon som varumärke är internationellt känt och det har hela tiden funnits en ambition att skapa en företagsgrupp inriktad mot trådlösa produkter och system. Framför mig ser jag en koncern som består av ett flertal bolag med god lönsamhet och nischade verksamheter inom trådlösa produkter och system. I system ingår även mjukvara och plattformar för uppkopplade enheter.  Vår gemensamma nämnare är att alla bolag verkar inom trådlösa produkter och system inriktade mot industrisegment där digitaliseringen ständigt pågår. Vi eftersträvar inte snabba synergier utan fokuserar på att bibehålla värdefull DNA i bolagen, försäljningen och att vara en attraktiv arbetsgivare. En platt och enkel organisation med fokus på entreprenörskapet och drivkraft framåt gör att Allgongruppen är en intressant möjlighet för bolag som vill vara med och bygga den nya företagsgruppen. Vi ska utöver dessa operativa värden skapa ett ökat värde för våra aktieägare. För entreprenörer som långsiktigt byggt upp sina bolag är vi den långsiktiga ägaren som stimulerar och välkomnar delaktighet i Allgongruppen.

Det är starkt fokus på att organiskt öka tillväxten i bolagen och vi arbetar parallellt lika intensivt med nya potentiella förvärv. Responsen på marknaden efter det att vi nyintroducerade Allgon som företagsgrupp har varit över förväntan och vi går ett spännande år till mötes. 

Kista den 4 maj 2016

Johan Hårdén

Johan Hårdén

Tfn. 0733 859219

johan.harden@allgon.se

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar