Delårsrapport januari – september 2011för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för kvartal 3, 2011

Tredje kvartalet

Kvartalets försäljning uppgick till 13,9 (14,1) mkr, en minskning med 2 % jämfört med föregående år. Ökningen för Automotive uppgår till 6 % och inom marknadssegmentet Communications var minskningen 10 %.

 • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick för tredje kvartalet till -0,4 (0,0) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3 (0) %.
 • Rörelseresultatet exklusive goodwill avskrivningar uppgick till -1,2 (-0,7) mkr, en minskning med 0,5 mkr.
 • Orderstocken per den sista september 2011 uppgick till 23 (26) mkr, en minskning med 3 mkr.
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr.
 • En ny antennplattform för kommersiella fordonsapplikationer har lanserats som resultat av ett gemensamt forskningsprojekt (GreenCom) med Skogsforsk, SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt KTH Wireless. Multifunktionsantennen, som innehåller stöd för mobilt bredband samt positionering, är anpassad för att användas bland annat med telematikutrustningen i skogsmaskiner, bussar och utryckningsfordon.
 • Under kvartalet en utländsk kund gått i konkurs, affärerna fortsätter på kontantbasis. För detta och förväntade kundförluster relaterade till SAAB har vi reserverat totalt 0,5 mkr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Under oktober flyttar bolaget sin verksamhet från Täby till Kista samtidigt som lagret outsourcas vilket kommer att ha en positiv effekt på kostnadssidan från och med 2012.
 • Med fokus på ytterligare effektivisering i arbetet med leverantörer och kunder i Asien har bolaget rekryterat en medarbetare baserad i Kina.

Niomånadersperioden

 • Periodens försäljning uppgick till 43,5 (37,2) mkr, en ökning med 17 % jämfört med föregående år. Ökningen för Automotive uppgår till 25 % och inom marknadssegmentet Communications var ökningen 10 %.
 • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick för perioden till -0,9 (-1,5) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -2 (-4)%. Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till -0,5 (-0,5) mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive goodwill avskrivningar uppgick till -3,2 (-3,5) mkr, en förbättring med 0,3 mkr jämfört med föregående år.
 • Ett europaavtal med en av världens största distributörer av elektronikkomponenter, Avnet Memec har tecknats. Avtalet omfattar 19 länder där Avnet kommer att sälja och distribuera Smarteqs antenner för Machine-to-machine (M2M) och telematiklösningar.
 • Bolaget har under kvartalet erhållit samt levererat en order på 12 000 antenner från en av de större telekom-
  operatörerna i Norden.
 • Nobina har valt Smarteq som leverantör av antenner. Bland annat till förbättrade säkerhetskameror på 400 bussar i SL-trafiken samt för internet ombord för de nya bussarna som trafikerar sträckan Norrtälje – Stockholm.
 • På bolagstämman den 5 maj beslutades om ett optionsprogram till alla anställda i bolaget. Optionsprogrammet övertecknades och optionerna fördelades därmed proportionellt i förhållande till tecknat antal.
 • Smarteq har kontrakterats av Aidon för att leverera antenner till installationer av nya generationens
  elmätare, »Smart meters«, för trådlös överföring av data. Aidon kommer under 2011 att leverera fler än 300 000 Smart Meters till den finländska marknaden.
 • Bolaget har erhållit samt levererat en order på 10 000 antenner från en av de större telekomoperatörerna i Norden under mars månad.
 • Nya anställda i ledningen från januari är Johan Hårdén, Vice VD och Försäljningschef, Mats Teir, CFO samt Christian Olsson, COO, chef för Operations (inköp, logistik, produktion och kvalitet). Med rekryteringarna stärks bolagets stomme på de viktigaste områdena och får en erfaren, offensiv och kompetent ledning.

VD-kommentar

Jämfört med föregående år har omsättningen ökat efter tre kvartal med 25 % för Automotive och med 10 % för Communications. Vår ambition att öka på distributörssidan börjar synas i våra siffror där nu andelen distributörsförsäljning ökar. Det ekonomiska läget är osäkert och vi märker detta genom en inbromsning av ökningen mot föregående år. Vårt deltagande på den årliga mässan för Smart Metering i Amsterdam i början av oktober var mycket lyckat och här ser vi att utrullningarna i Europa kommer allt närmare.

För att ytterligare intensifiera vårt arbete med att effektivisera våra leverantörer och säkra vår närvaro i Asien välkomnar vi Barry Lian som kommer att arbeta för Smarteq på plats i Kina. I dagarna flyttar vi vår verksamhet från Täby till Kista för att hamna mitt i pulsen bland kunder och kollegor i den trådlösa världen. En kulturförändring med anpassning till betydligt mindre, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt ännu en milstolpe för det nya Smarteq.

Stockholm 2011-10-28

Henrik Lindén, Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lindén, VD Smarteq
Tel: 08 792 92 42, Mob: 0733 85 92 42
henrik.linden@smarteq.com

Mats Teir, CFO Smarteq
Tel: 08 792 92 68, Mob: 0733 85 92 68
mats.teir@smarteq.com

Smarteq AB (publ),
Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista
Tel: 08 792 92 00
info@smarteq.com 

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har 19 anställda och marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com 

Taggar:

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar