Delårsrapport januari–mars 2014 för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 kvartal 1, 2014

Första kvartalet 2014

Periodens resultat uppgick till 0,2 (-3,0) MSEK en resultatförbättring med 3,2 MSEK.

Nettoomsättningen uppgick till 19,6 (11,4) MSEK, en ökning med 72 % jämfört med motsvarande
period föregående år.

Resultat per aktie uppgår till 0,00 (-0,011) kr/aktie.

Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-2,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2 (-23) %.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 (-3,3) MSEK

Smarteq har tecknat avtal med Expert Nordic om försäljning och distribution av antenner som används
för att säkerställa stabilare och säkrare kommunikation inom mobilt bredband. Avtalet omfattar Norge,
Danmark och Finland och mer än 600 butiker.

NetonNet börjar sälja Smarteq antenner för mobilt bredband.

Smarteq har nominerats till ett nytt utvecklingsprojekt av fordonstillverkaren Bentley.

Smarteq har avvecklat belåningen av kundfakturor via factoring vilket möjliggjorts genom anslutning
till Volvos SCF-program.

Smarteq har bytt logistikpartner för att möta den kraftiga omsättningsökning som leveranserna av den
nya multifunktionsantennen medför. Flytten av lager slutfördes under första kvartalet.

VD har ordet

Fortsatt stark försäljningsutveckling och ett
positivt resultat

Årets första kvartal innebar fortsatt stark försäljningsutveckling och ett positivt resultat.  Det är främst Automotive som står för den ökade omsättningen genom att leveranserna till Volvo Lastvagnar tagit fart. Den ökade omsättningen och det förbättrade resultatet har tillsammans med att bolaget anslutits till Volvos SCF-program inneburit att bolagets likviditet förbättrats och att vi under kvartalet kunnat amortera av hela fakturabelåningsskulden som vid årsskiftet uppgick till 8 Mkr. Under kvartalet har vi även bytt lagerpartner för att kunna möta allt högre volymer. 

Vi kan i media och bland affärspartners se ett ökande intresse för kommunikation mellan fordon men också mellan fordon och infrastruktur. Affärsområdet Automotive har goda framtidsutsikter och vår gren är framförallt tunga fordon, bussar och anläggningsmaskiner, där kvalité och robust konstruktion är viktiga parametrar för kunderna. Jag bedömer att vår tekniska kompetens, flexibilitet och goda renommé på marknaden kommer att medföra att vi kan ta nya affärer inom detta affärsområde. Under kvartalet har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats till Bentley som rör utveckling av en ny generation av LTE/4G antenn vilket är ett bevis på vår tekniska kompetens inom Automotive.

Smarteq inledde 2009 ett avgörande utvecklingsprojekt i samarbete med Volvo Lastvagnar. Resultatet är en unik och patenterad multifunktionsantenn som på ett avgörande sätt förenklar montering vid produktionsbandet. Renault Trucks och Volvo Lastvagnar använder samma antennplattform för de tyngre lastbilarna. Dessa förses med den nya patenterade multifunktionsantennen från Smarteq och erhåller därigenom en marknadsledande funktionalitet. Under 2014 kommer leveranserna successivt att öka vilket påverkar bolaget positivt både avseende kassaflöde och resultat. Med vetskapen om att en lastbilsplattform lever i 20 år känner jag mig trygg i att kunna säga att vi har långsiktiga affärer och intäktströmmar.

Allt fler använder sig av mobilt bredband och kraven på högre överföringshastighet ökar i takt med att nya tjänster och funktioner skapas på internet. Smarteq har färdiga antennpaket som är avsedda för att förbättra och säkerställa en stabil uppkoppling med mobilt bredband. Det har på senare tid skett en positiv förändring i synsättet på externa antenners betydelse för att nå en stabilare uppkoppling av mobilt bredband vilket gynnar vår Consumeraffär.  Under det första kvartalet har det skett flera viktiga genombrott på kundsidan. Expert Nordic har tecknat avtal med Smarteq och vi kommer under andra kvartalet påbörja försäljning i Norge, Finland och Danmark. NetonNet som är en välkänd återförsäljare har valt att påbörja försäljning av Smarteqs antennpaket under andra kvartalet. En viktig poäng med Smarteqs satsning på affärsområdet Consumer är att varumärket Smarteq blir mer uppmärksammat. Under våren har bland annat Kjell & Co genomfört en reklamkampanj i Stockholms tunnelbana där våra produkter och vårt varumärke exponerats.

Affärsområdet M2M har utvecklats positivt och vi har en god försäljning trots att inget av de större AMR projekten (automatisk elmätaravläsning) är under utrullning. Som tidigare kommunicerats är vår och kundernas prognos att Norge förväntas komma igång med provserier under andra hälften av 2014.

Med den kraftigt ökade tillväxten vi sett i det första kvartalet ser jag fram emot resten av året med goda förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling för Smarteq.

Kista den 6 maj 2014

Johan Hårdén

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar