Kallelse

Aktieägarna i Smarteq AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2013 kl. 11.00 att avhållas i bolagets lokaler på Kronborgsgränd 7 i Kista.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 mars 2013,

dels anmäla sig samt antal biträden som avser att deltaga i extra bolagsstämman till bolaget senast den 5 mars 2013 kl. 16.00 under adress Smarteq AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 50, per telefax 08-792 92 90, eller per e-post nina.kronberg@smarteq.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 5 mars 2013, genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 264 446 805 aktier varav samtliga aktier är av serie B. Bolaget innehar inga aktier. Det totala antalet röster är 264 446 805. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en justeringsman.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om nyemission av aktier
  9. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Bolagsstämmans beslut under punkt 8 förutsätter att bolagets aktiekapitalgränser och gränserna för antalet aktier i bolaget ändras. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens § 4 och § 5 enligt följande.

§4         ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor”

§5         ”Antalet aktier skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.”

Beslut enligt förslaget skall för att vara giltigt biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om nyemission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en nyemission av högst 176 297 870 B‑aktier, envar med ett kvotvärde å 10 öre, vilket innebär att aktiekapitalet högst ökar med 17 629 787 kronor. Aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid tre (3) aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade B-aktier. Avstämningsdag föreslås vara den 18 mars 2013. Aktier som tecknats utan företrädesrätt skall i första hand tilldelas aktieägare i andra hand bolagets anställda samt personer i bolagets ledningsgrupp och styrelse, samt i tredje hand de fysiska och juridiska personer som inte tidigare är aktieägare i bolaget som har anmält intresse för aktie­teckning. Emissionskursen har bestämts till tolv (12) öre per aktie. Teckning av de nya aktierna skall ske under tiden fr.o.m. den 25 mars 2013 t.o.m. den 12 april 2013. Teckning sker genom betalning. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämnings­dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

ÖVRIGT

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på www.smarteq.se senast den 18 februari 2013.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Årsredovisning 2011 och revisionsberättelse, styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL liksom revisorns yttrande däröver och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista och på hemsidan www.smarteq.se senast den 18 februari 2013 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Smarteq AB (publ)

Styrelsen

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar