Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB

Aktieägarna i Smarteq AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 mars 2012 kl. 09.30 att avhållas på Best Western Täby Park, Kemistvägen 30, Täby.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 16 mars 2012,

dels anmäla sig samt antal biträden som avser att deltaga i extra bolagsstämman till bolaget senast den 16 mars 2012 kl. 16.00 under adress Smarteq AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00, per telefax 08-792 92 90, eller per e-post jan.benjaminson@smarteq.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 16 mars 2012, genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 176 297 870 aktier varav samtliga aktier är av serie B. Bolaget innehar inga aktier. Det totala antalet röster är 176 297 870. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en justeringsman.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om nyemission av aktier
  8. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en nyemission av högst 88 148 935 B-aktier, envar med ett kvotvärde å 10 öre, vilket innebär att aktiekapitalet högst ökar med 8 814 893,50 kronor. Aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid två (2) aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Avstämningsdag föreslås vara den 29 mars 2012. Aktier som tecknats utan företrädesrätt skall i första hand tilldelas aktieägare i andra hand bolagets anställda samt personer i bolagets ledningsgrupp och styrelse, samt i tredje hand de fysiska och juridiska personer som inte tidigare är aktieägare i bolaget som har anmält intresse för aktie­teckning. Emissionskursen har bestämts till sexton (16) öre per aktie. Teckning av de nya aktierna skall ske under tiden fr.o.m. den 2 april 2012 t.o.m. den 17 april 2012. Teckning sker genom betalning. De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

ÖVRIGT

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på www.smarteq.se.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Årsredovisning 2010 och revisionsberättelse, styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL liksom revisorns yttrande däröver och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista och på hemsidan www.smarteq.se och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Smarteq AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar