Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB (publ)

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2009 kl. 9.30 att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby. Anmälan För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 26 juni 2009. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 26 juni 2009. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 26 juni 2009 kl. 16.00 under adress Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, per telefon 08-792 92 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post ove.ostergren@smarteq.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av minst en justeringsman. 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om ändring i bolagsordningen. 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till överkursfonden. 8. Stämmans avslutande. Kommentar till p 6 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens § 4 enligt följande. §4 ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor” Beslut enligt förslaget skall för att vara giltigt biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Kommentar till p 7 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska aktiekapitalet från 61 351 658 kr och 76 öre till 10 577 872 kr och 20 öre, d.v.s. med 50 773 786 kr och 56 öre, vilket innebär att aktiens kvotvärde minskar från femtioåtta (58) öre till tio (10) öre. Minskning av aktiekapitalet skall ske för avsättning till överkursfonden, vilket innebär att det egna kapitalet är oförändrat. Antalet aktier föreslås vara oförändrat. Bolaget har inte fattat något beslut om värdeöverföring från bolaget. Beslut enligt förslaget skall för att vara giltigt biträdas av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Täbyvägen 27, Täby, och på bolagets hemsida, www.smarteq.se, senast den 18 juni 2009. Kopior av dessa handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Smarteq AB (publ) Styrelsen

Om oss

Allgon (ALLG B) är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.Besök allgon.se

Prenumerera

Dokument & länkar