Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 19 april 2012

VD, Johan Hårdén, gav en presentation av verksamheten. Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets ansamlade förlust om 11,4 mkr skall avräknas mot överkursfonden.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Yngve Andersson och Christer Palm som styrelseledamöter samt nyval av Ulf B Jacobsson som styrelseledamot. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade, avseende styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden skall erhålla 200 000 kr och respektive ledamot 100 000 kr, d.v.s. totalt 400 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med val­bered­ningens förslag.

Bolagsstämman beslutade också om ändring av bolagsordningen avseende bolagets säte som ändrades från Täby till Stockholm. Skälet till ändringen är bolagets flytt till nya lokaler i Kista i höstas.

Bolagsstämman beslutade även om ett bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslut som innebär att antalet B-aktier ökar med maximalt 14 000 000. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissions­be­myndigandet skall användas i samband med förvärv eller organisk tillväxt.

Styrelsen i Smarteq AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Yngve Andersson, styrelseordförande

Tel: 0705 141 270

Johan Hårdén, VD

Tel: 0733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 17 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar