Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 19 april 2012

VD, Johan Hårdén, gav en presentation av verksamheten. Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets ansamlade förlust om 11,4 mkr skall avräknas mot överkursfonden.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Yngve Andersson och Christer Palm som styrelseledamöter samt nyval av Ulf B Jacobsson som styrelseledamot. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade, avseende styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden skall erhålla 200 000 kr och respektive ledamot 100 000 kr, d.v.s. totalt 400 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med val­bered­ningens förslag.

Bolagsstämman beslutade också om ändring av bolagsordningen avseende bolagets säte som ändrades från Täby till Stockholm. Skälet till ändringen är bolagets flytt till nya lokaler i Kista i höstas.

Bolagsstämman beslutade även om ett bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslut som innebär att antalet B-aktier ökar med maximalt 14 000 000. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissions­be­myndigandet skall användas i samband med förvärv eller organisk tillväxt.

Styrelsen i Smarteq AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Yngve Andersson, styrelseordförande

Tel: 0705 141 270

Johan Hårdén, VD

Tel: 0733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 17 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar