Smarteq - Finansiell förstärkning genom företrädesemission

Styrelsen i Smarteq AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 11 mars 2013 för att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissions­kostnader. Motivet för emissionen är att säkerställa bolaget rörelsekapital främst för att skapa ökad leveransberedskap och att säkerställa nödvändiga likvida medel fram till att Bolaget beräknas vända till positivt resultat under 2013. Bolaget kommer därtill att återbetala ägarlån om cirka 4,7 MSEK.

Den finansiella förstärkningen i sammandrag:

 • Tre (3) befintliga aktier i Smarteq ger företrädesrätt att teckna två (2) nyemitterade aktier
 • Teckningskursen är 12 öre per aktie
 • Totalt emissionsbelopp före emissionskostnader uppgår till 21,2 MSEK
 • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 18 mars 2013
 • Teckningsperiod är 25 mars – 12 april 2013

Bakgrund och motiv

Smarteq är ett ledande företag inom kvalificerad antennteknik och har successivt skapat en stark position inom främst affärsområdena Automotive, Machine to Machine - M2M och Consumer. Bolaget driver en omfattande verksamhet inom ramen för en begränsad och kvalificerad egen personalstyrka och i övrigt genom outsourcing till externa parter. All kvalificerad utveckling och försäljning till stora kunder sker genom den egna organisationen medan produktion, kvalitetskontroll, logistik samt försäljning till en bredare kundbas bedrivs genom externa parter lokaliserade i Asien.

Smarteq har under de senaste åren vunnit ett antal stora framgångar inom särskilt Automotive. Bolaget ingick under 2009 ett avtal med Volvo Lastvagnar gällande utveckling och tillverkning av en multifunktionsantenn. Antennplattformen är en komplex lösning med s k multifunktioner som med fördel kan anpassas för framtidens kommunikation mellan fordon. Produkten är patenterad genom en unik monteringslösning som förbättrar och effektiviserar produktionen för kunden och är anpassningsbar för andra lastbilstillverkare. Dialog pågår med ett antal parter. Bolaget genomför under 2013 en stegvis start av produktionen som under kommande år beräknas tillföra Smarteq en betydande omsättning.

Smarteq blev under december 2012 nominerat av Volkswagen för leverans av GPS- och GSM-antenner till den nya Golf-modellen som kommer att tillverkas i Europa och exporteras till Brasilien. Produktion startas i slutet av tredje kvartalet 2013. Smarteq har sedan 2010 nominerats som leverantör av GPS och GSM antenner till andra VW-fordon, exempelvis Passat-modellen, som kommer att exporteras och säljas i Brasilien. Brasilien antog för några år sedan en lag som innebär obligatoriskt införande av telematiksystem för spårning av fordon för att motverka stölder. Efter ett antal år av förseningar påbörjas nu under andra halvåret 2013 införandet av utrustningen i aktuella fordon. Dessa kunder ställer betydande krav på Smarteq som volymleverantör av kvalificerade antennlösningar.

Smarteq genomför en företrädesemission för att finansiera och realisera bolagets starka teknik- och marknadsposition. Motivet för emissionen är att stärka bolagets rörelsekapital främst avseende ökad leveransberedskap och för att säkerställa nödvändiga likvida medel fram till att Bolaget beräknas vända till positivt resultat under 2013. Bolaget kommer vidare att återbetala ägarlån om cirka 4,7 MSEK inklusive upplupen ränta.

Finansiell förstärkning

Smarteq har sedan 2009, då bolaget inledde ett avgörande utvecklings- och antennprojekt tillsammans med Volvo Lastvagnar, varit i intensiv utvecklingsfas. Detta projekt har krävt ett stort engagemang och investeringar och orsakat löpande underskott i rörelsen. Volvo Lastvagnar liksom Volkswagen har färdigställt och laserat sina nya fordonsmodeller innefattande Smarteqs antennteknik. Styrelsen bedömer att detta ger goda förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling för bolaget framgent.

För att på bästa sätt kunna tillvarata Bolagets marknadsposition föreslår styrelsen en företrädesemission om högst 21,2 MSEK. Per den 30 september 2012 uppgick bolagets tillgängliga likvida medel till 3,3 MSEK varav 0,9 MSEK i outnyttjad checkkredit, och det redovisade egna kapitalet uppgick till 8,7 MSEK. Den planerade företrädesemissionen innebär vid full teckning en förstärkning av bolagets finansiella ställning och likviditet.

Företrädesemissionen föreslås genomföras enligt villkoren två (2) nyemitterade aktier per tre (3) befintliga aktier till teckningskurs 12 öre per aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier föreslås vara måndag den 18 mars 2013. Teckningsperioden föreslås vara 25 mars - den 12 april 2013. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen kan antalet aktier komma att öka med högst 176 297 870 aktier, från nuvarande 264 446 805 aktier till högst 440 744 675 aktier. Bolagets aktiekapital kan därmed komma att öka med högst 17 629 787 SEK, från nuvarande 26 444 680,50 SEK till högst 44 074 467,50 SEK. Utspädningen för de aktieägare som ej deltar i företrädesemissionen uppgår till 40 procent.

Ändringar i bolagsordning

Den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen kommer att kräva ändringar i bolagsordningen enligt förslag i kallelsen till extra bolagsstämma som beräknas vara införd i Post och Inrikes Tidningar den 11 februari 2013 samt återfinns nedan.

Indikativ tidplan

 • Offentliggörande av fullständiga förslag och handlingar inför extra bolagsstämma: 18 februari 2013
 • Extra bolagsstämma: 11 mars 2013
 • Sista dag för handel i Smarteqs aktie med rätt att delta i företrädesemissionen: 13 mars 2013
 • Första dag för handel i Smarteqs aktie utan rätt att delta i företrädesemissionen: 14 mars 2013
 • Avstämningsdag: 18 mars 2013
 • Offentliggörande av prospekt: omkring den 18 mars 2013
 • Teckningstid: 25 mars – 12 april 2013
 • Handel med teckningsrätter: 25 mars – 9 april 2013
 • Offentliggörande av utfall i emissionen: omkring den 18 april 2013
 • Handel med BTA: från den 25 mars 2013 till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen
 • Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna: i början av maj 2013

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindberg & Saxon är juridisk rådgivare till Smarteq i samband med emissionen.

För mer information kontakta

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post:
johan.harden@smarteq.se

Yngve Andersson

Ordförande

Tel: 070 514 12 70

E-post: yngve.andersson@home.se           

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar