Styrelsen för Smarteq föreslår nyemission

•        Styrelsen för Smarteq AB (publ) (”Smarteq”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 22 mars 2012 för att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Smarteq 14,1 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

•        Två (2) befintliga B-aktier i Smarteq ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 0,16 kronor.

•        Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställd upp till 10,7 Mkr, motsvarande 75,9% av emissionsbeloppet.

•        Nyemissionen genomförs i syfte att skapa en stabil grund för att möta marknadens efterfrågan samt stärka bolagets finansiella ställning.

•        Givet att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med styrelsens förslag löper teckningsperioden 2 – 17 april 2012.

Bakgrund och motiv

Smarteq har under senaste åren lagt ned betydande resurser på att utveckla och förbättra bolagets produkter. Eftersom produkterna med all tydlighet är färdiga för försäljning har organisatoriskt en växling genomförts under hösten och vintern från utveckling till fokus på försäljning. Säljorganisationen har förstärkts och kommer göras ytterligare samt att produktionen förlagts till Kina.

Befintliga kunder inom framför allt affärsområdet Automotive har visserligen varit sena att växla upp till nya lanseringar där Smarteqs produkter ska ingå, men det råder inget tvivel om att efterfrågan är hög. Styrelsen för Smarteq bedömer därför att bolagets marknadsposition idag är starkare än någonsin och Smarteq möter ett stort intresse från kunder inom både Communications och Automotive.

För att på bästa sätt kunna hantera de kundförfrågningar som bolaget erhåller samt skapa en ny plattform för framtida tillväxt måste Smarteqs finansiella ställning stärkas. Bolaget har idag en ansträngd finansiell situation och ett behov av ökat rörelsekapital. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen i Smarteq en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Likviden från föreliggande emission skall till större delen användas till att minska bolagets skuldsättning samt därutöver till ökade marknadsförings- och försäljningsinsatser. 

Emissionsvillkor

Styrelsen för Smarteq har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 22 mars 2012 för att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 14,1 Mkr. Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 29 mars 2012. För varje befintlig B-aktie i Smarteq erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie för 0,16 kr.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för emissionens högsta belopp. Om de nyemitterade aktierna inte räcker för den teckning som sker utan företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de ägde per avstämningsdagen den 29 mars 2012. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. Nyemitterade aktier som inte tecknats av aktieägare i Smarteq skall äga tecknas av fysiska och juridiska personer som inte tidigare är aktieägare i Bolaget. Dessa aktier skall i första hand erbjudas anställda samt personer i Bolagets ledningsgrupp samt styrelse och i andra hand övriga.

Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i Smarteq att öka med högst 88 148 935 aktier till högst 264 446 805 aktier.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Smarteq har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare  som säkerställer att nyemissionen tecknas upp till ett belopp om 10,7 Mkr, motsvarande 75,9% av det totala beloppet i nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Extra bolagsstämma i Smarteq beslutar om

nyemissionen                                                                 22 mars 2012

Prospektet offentliggörs                                                omkring den 29 mars 2012

Sista handelsdag i aktien med rätt till

deltagande i nyemissionen                                             26 mars 2012

Första handelsdag i aktien utan rätt till

deltagande i nyemissionen                                             27 mars 2012

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen            29 mars 2012

Handel i teckningsrätter                                                2 – 12 april 2012

Handel i betalda tecknade aktier (BTA)                        2 april 2012 till dess att emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen                                         2 – 17 april 2012

I övrigt hänvisar Smarteq till kallelse till den extra bolagsstämman samt det kommande prospektet rörande nyemissionen.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Smarteq i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Yngve Andersson, Styrelseordförande

Tel: 0705 141 270

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.se


Smarteq säljer och utvecklar antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i en trådlös värld. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av produkter till OEM-och eftermarknaden. Produktionen är i huvudsak utlagd på samarbetspartners i Europa och Asien. Smarteq har 20 anställda och försäljningen sker via etablerade kanaler i 30 länder. Smarteqs B-aktie handlas på First North, Remium är Certified Adviser. 

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar