Allgons halvårsrapport 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1998 Fakturering + 4 % till 847 Mkr (818) Resultat före skatt + 17 % till 55 Mkr (48) Resultat efter skatt + 20 % till 43 Mkr (36) Marknad Försäljningen av mobiltelefoner på världsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. Ett flertal bedömare uppskattar att försäljningen av telefoner under 1998 kan komma att uppgå till ca 140-145 miljoner enheter (1997 ca 105 miljoner enheter). Utbyggnaden av mobiltelefonnätens infrastruktur i Nordamerika har även under andra kvartalet skett i långsammare takt än förväntat. Det är Allgons bedömning att den nuvarande marknadssituationen i stort kommer att bestå året ut. Den europeiska marknaden utvecklas i takt med abonnenttillväxten som varit fortsatt hög men är hårt prispressad. Aktivitetsnivån på den sydamerikanska marknaden, framför allt i Brasilien, har ökat sedan de tidigare problemen med licensgivning till operatörerna nu har lösts. Det ekonomiskt instabila läget i Asien medför en splittrad bild vad gäller marknadsutvecklingen på de asiatiska marknaderna. På de för Allgon viktigaste marknaderna - Kina, Korea och Japan - har emellertid utvecklingen varit positiv. Koncernens fakturering ökade med 4 procent till 847 (818) Mkr. Koncernens orderingång minskade med 1 procent till 874 (885) Mkr. Under året har den genomsnittliga tiden mellan beställning och leverans kortats. Affärsområde System minskade faktureringen med 7 procent till 448 (482) Mkr. Faktureringen sjönk till kunder i Nordamerika samt Europa, medan den ökade till kunder i Asien. Försäljningen av basstationsutrustning har utvecklats svagt, vilket bland annat beror på den långsamma utbyggnaden av de nya mobiltelefonnäten i USA. Försäljningen av en av Allgons tidigare volymprodukter, den automatavstämda combinern för AMPS/TDMA-systemen, har varit svag och ligger idag på en väsentligt lägre nivå än 1997. Ett antal nya produkter har utvecklats och andra är under utveckling. Detta har ökat kostnaderna för produktutveckling.Volymerna av dessa nya produkter har dock ännu ej blivit tillräckligt stora för att de skall kunna ersätta tidigare volymprodukter. Försäljningen av repeatersystem har däremot utvecklats mycket väl på samtliga marknader. Allgon kan nu erbjuda dessa produkter till alla väsentliga systemstandarder. Även inom detta produktområde sker en intensiv produktutveckling mot nya tillämpningar. Försäljningen av basstationsantenner har likaledes haft en relativt bra utveckling. En helt ny generation av antennprodukter är på väg att erbjudas marknaden. Allgons satsning på den sydamerikanska marknaden fortskrider och uppbyggnaden av en säljorganisation har inletts med etablering av ett säljbolag i Brasilien. Affärsområde Mobile Communications ökade faktureringen med 19 procent till 399 (336) Mkr. Volymutvecklingen för terminalantenner var fortsatt stark och Allgon ökade sina marknadsandelar. Faktureringstillväxten var även under andra kvartalet betydligt lägre än volymtillväxten, vilket beror på prisreduktioner och förändrad produktmix mot en större andel fasta antenner. Under juni månad levererade Allgon den 100 miljonte terminalantennen sedan tillverkningen startade vid årsskiftet 1993/94. Det innebär att omkring en tredjedel av de telefoner som tillverkats under dessa år är utrustade med en allgonantenn. Den tillverkning av terminalantenner, som i blygsam skala påbörjades i bolagets enhet i USA under slutet av första kvartalet, har utökats. Försäljningen av fordonsantenner ligger på en något lägre nivå än föregående år. Resultat Allgons rörelseresultat ökade med 22 procent till 59 (49) Mkr. Resultatet före skatt ökade med 17 procent till 55 (48) Mkr. Allgons nettoexponering mot USD uppgår till ca 39 procent av faktureringen. Valutakursen påverkade halvårsresultatet positivt med 35 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet före skatt skulle ha varit 19 Mkr bättre om Allgon inte haft några valutasäkringar. Koncernens terminskontrakt avseende ännu ej gjorda leveranser i USD uppgick till 18 MUSD till en genomsnittlig kurs på 7,70 USD. Styrelsen fattar fortlöpande beslut om terminssäkring av nettoflöden i utländsk valuta. För det första halvåret 1998 gjordes inga terminssäkringar i USD. Kostnaderna för forskning och utveckling har ökat väsentligt, vilket sammanhänger med den snabba tekniska utvecklingen. De uppgick till 106 (79) Mkr motsvarande 12 (10) procent av faktureringen. Den internationella expansionen har också lett till ökade kostnader för försäljning och marknadsföring. Finansiell ställning Soliditeten uppgick per 30 juni 1998 till 61 procent (63 procent per 31 december 1997). Netto likvida medel uppgick vid periodens slut till 155 Mkr (176 Mkr per 31 december 1997). Investeringar Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier uppgick under perioden till 55 (34) Mkr. Andra kvartalet 1998 Allgons fakturering ökade under andra kvartalet till 435 (433) Mkr. Resultatet före skatt ökade med 56 procent till 30 (20) Mkr. Kommande informationstillfällen 13 oktober 1998 - Delårsrapport 9 månader 19 januari 1999 - Bokslutskommuniké för 1998 16 mars 1999 - Bolagsstämma Allgons verksamhet Vi utvecklar, marknadsför och producerar radiobaserade lösningar och andra produkter för trådlös telefoni och datakommunikation. Vårt produktprogram omfattar system och komponenter för basstationer, repeaters och transmission samt antennlösningar. Våra kunder är operatörer, systemtillverkare, terminaltillverkare, fordonstillverkare och distributörer. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. System (basstationsutrustning, basstationsantenner och repeaters) Mobile Communications (antenner och antennprodukter för terminal- och fordonsapplikationer) Åkersberga den 14 juli 1998 Allgon AB Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Torsten Körsell Dir.tfn. 08-540 822 31 Ekonomidirektör Claes Silfverstolpe Dir.tfn. 08-540 822 32 Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av Allgons revisorer. 1998 1997 1996 1997 jan-juni jan-juni jan-juni jan-dec Koncernens Resultaträkning i sammandrag (Mkr) Nettoomsättning 847 818 631 1 639 Kostnad för sålda varor -526 -525 -440 -1 046 Bruttoresultat 321 293 191 593 Försäljningskostnader -94 -72 -65 -141 Administrationskostnader -49 -41 -42 -81 Forsknings- och utvecklingskostnader -106 -79 -59 -162 Övriga rörelseintäkter/kostnader -13 -52 7 -74 Rörelseresultat 59 49 32 135 Finansnetto -4 -1 1 -3 Resultat efter finansiella poster 55 48 33 132 Skatt -11 -11 -7 -20 Minoritetens andel av årets resultat -1 -1 -0 -1 Årets resultat 43 36 26 111 Koncernens Balansräkning i sammandrag (Mkr) 1998 1997 1996 1997 30 juni 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar 157 113 115 137 Omsättningstillgångar 689 613 492 643 Summa tillgångar 846 726 607 780 Eget kapital och skulder Eget kapital 515 416 333 491 Minoritetsintressen 4 2 0 2 Avsättningar 34 33 33 29 Långfristiga skulder 4 - 8 5 Kortfristiga skulder 289 275 233 253 Summa skulder och eget kapital 846 726 607 780 Nyckeltal 1998 1997 1996 1997 (Mkr) jan-juni jan-juni jan-juni jan-dec Orderingång 874 885 663 1 659 Rörelsemarginal (%) 7 6 5 8 Vinstmarginal (%) 7 6 5 8 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 28 26 22 37 Avkastning på eget kapital (%) 17 18 16 25 Soliditet (%) 61 58 55 63 Medeltal årsanställda (st) 810 704 647 764 Investeringar i - fastigheter 3 - - - - maskiner och inventarier 52 34 18 72 Antal aktier vid periodens slut 28 800 28 800 14 400 28 800 (tusental) Resultat per aktie (kr)* 1,50 1,25 0,90 3,84 Eget kapital per aktie (kr)* 18 14 12 17 1998 1997 Förändring 1997 Fakturering jan-juni jan-juni % jan-dec (Mkr) System 448 482 -7 963 Mobile Communications 399 336 +19 676 Totalt 847 818 +4 1 639 Europa 260 287 -9 573 Nord- & Sydamerika 354 360 -2 763 Övriga världen 233 171 +36 303 Totalt 847 818 +4 1 639 KVARTALSVISA VÄRDEN 1997 1997 1997 1997 1998 1998 Koncernens Resultaträkning i sammandrag jan- apr- juli- okt- jan-mars apr-juni (Mkr) mars juni sep dec Nettoomsättning 385 433 418 403 412 435 Kostnad för sålda varor -243 -282 -261 -260 -259 -267 Bruttoresultat 142 151 157 143 153 168 Försäljningskostnader -39 -33 -34 -35 -42 -52 Administrationskostnader -19 -22 -23 -17 -28 -21 Forsknings- och -39 -40 -38 -45 -50 -56 utvecklingskostnader Övriga -19 -33 -21 -1 -3 -10 rörelseintäkter/kostnader Rörelseresultat 26 23 41 45 30 29 Finansnetto 2 -3 -4 2 -5 1 Resultat efter finansiella 28 20 37 47 25 30 poster Skatt -7 -4 -9 0 -3 -8 Minoritetens andel av årets 0 -1 0 0 -1 -0 resultat Kvartalets resultat 21 15 28 47 21 22 Koncernens Balansräkning i sammandrag (Mkr) 1997 1997 1997 1997 1998 1998 31 mars30 juni 30 sep 31 dec 31 mars 30 juni Tillgångar Anläggningstillgångar 107 113 112 137 147 157 Omsättningstillgångar 583 613 649 643 683 689 Summa tillgångar 690 726 761 780 830 846 Eget kapital och skulder Eget kapital 416 416 444 491 512 515 Minoritetsintressen 1 2 2 2 3 4 Avsättningar 31 33 35 29 34 34 Långfristiga skulder - - - 5 4 4 Kortfristiga skulder 242 275 280 253 277 289 Summa skulder och eget 690 726 761 780 830 846 kapital Nyckeltal 1997 1997 1997 1997 1998 1998 (Mkr) jan- apr- juli- okt- jan-marsapr-juni mars juni sep dec Orderingång 421 464 407 367 433 441 Rörelsemarginal (%) 7 5 10 11 7 7 Vinstmarginal (%) 7 5 9 12 6 7 Avkastning på sysselsatt 30 22 39 45 28 27 kapital (%) Avkastning på eget kapital 21 14 26 40 17 17 (%) Soliditet (%) 60 58 59 63 62 61 Medeltal årsanställda (st) 706 705 848 773 801 819 Investeringar i - fastigheter - - - - - 3 - maskiner och inventarier 16 18 15 23 27 25 Antal aktier vid periodens 14 400 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 slut (tusental) Resultat per aktie (kr)* 0,73 0,51 0,97 1,62 0,73 0,77 Eget kapital per aktie (kr)* 14 14 15 17 18 18 * Emissionsjusterat Fakturering 1997 1997 1997 1997 1998 1998 (Mkr) jan- apr- juli- okt- jan- apr- mars juni sep dec mars juni System 228 254 258 223 222 226 Mobile Communications 157 179 160 180 190 209 Totalt 385 433 418 403 412 435 Europa 135 152 137 149 116 144 Nord- & Sydamerika 180 180 220 183 177 177 Övriga världen 70 101 61 71 119 114 Totalt 385 433 418 403 412 435

Prenumerera