Bokslutskommuniké januari-december 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 1999 * Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 2 136 (1 725) MSEK * Orderingången ökade med 28 procent till 2 266 (1 764) MSEK * Rörelseresultatet minskade med 14 procent till 124 (144) MSEK. Resultatet efter finansiella poster minskade med 10 procent till 127 (141) MSEK * Under fjärde kvartalet förvärvades Wireless Solutions * Ramavtal avseende radiolänk har tecknats med Telia Mobile. Marknad Försäljningen av mobiltelefoner på världsmarknaden var under fjärde kvartalet fortsatt stark. Allgon bedömer att antalet abonnenter i världen under 1999 uppgick till 440-450 miljoner och antalet sålda mobiltelefoner till 250-270 miljoner. Försäljningen av mobiltelefoner för år 2000 förväntas ligga mellan 360-400 miljoner enheter. Utbyggnaden av mobiltelefonnätens infrastruktur i Nordamerika har varit fortsatt stark. Den ökade penetrationen och den allt högre utbyggnaden av digitala system har i kombination med ökad samtalstid per abonnent varit de främsta drivkrafterna bakom de ökade investeringarna. Konsolideringen av operatörerna i USA fortsatte genom fusioner och förvärv. Detta leder till stimulans av marknaden genom att abonnenterna enklare kan använda telefonerna i hela landet. Lägre tariffer och stark tillväxt av förbetalda kontantkort bidrog till ökning av antal abonnenter i Europa. Marknaden karaktäriseras av ökad konkurrens. I Sydamerika noterades ökad aktivitet mot slutet av året. I Asien svarade Kina och Japan för den största tillväxten av antal abonnenter medan övriga delar utvecklades relativt långsamt. Telekominvesteringarna i Kina var låga under året i avvaktan på en omorganisation av telekomsektorn. Efterfrågan ökade dock under årets andra hälft då den nya organisationen började stabiliseras. Fortfarande är den slutgiltiga strukturen av telekomsektorn inte fastställd. Under senare delen av året har ökad aktivitet noterats i övriga delar av Asien. Fjärde kvartalet 1999 Allgons nettoomsättning ökade under fjärde kvartalet med 46 procent till 628 (431) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 14 procent till 32 (37) MSEK. Resultatet efter finansiella poster minskade med 8 procent till 37 (40) MSEK. Kvartalets resultat påverkades negativt av att en större kund väsentligt reducerade aviserade volymer av mobiltelefonantenner. Detta föranleddes av att kunden oväntat beslutade göra en omkonstruktion. Under fjärde kvartalet 1999 förvärvades Wireless Solutions Sweden AB, som utvecklar produkter och system för trådlös kommunikation. Köpeskillingen uppgick till 75 MSEK, varav 5 MSEK avser förvärvat konvertibellån, och erläggs genom nyemission av 383 000 B-aktier samt kontant betalning med 17,5 MSEK. Den goodwill som nu fastställts till 73 MSEK kommer att skrivas av på 10 år. Förvärvet bedöms påverka Allgons resultat negativt med cirka 25 MSEK under år 2000 och ge ett positivt tillskott från andra halvåret år 2001. Under vissa förutsättningar utgår tilläggsköpeskilling under tiden till och med år 2003. I slutet av december 1999 erhöll Wireless Solutions en order från Doro- koncernen, för trådlösa LAN-produkter. Ordersumman är initialt på 32 MSEK med avsiktsförklaring om ytterligare betydande beställningar. Koncernens nettoomsättning och orderingång Nettoomsättningen ökade under 1999 med 24 procent till 2 136 (1 725) MSEK. Orderingången ökade med 28 procent till 2 266 (1 764) MSEK. Affärsområde System Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 1 146 (938) MSEK. Försäljningen ökade i Nordamerika och i Europa medan den var oförändrad i Asien. Försäljningen av repeatersystem ökade något, speciellt i Europa. Även försäljningen av basstationsutrustning utvecklades väl, särskilt i Nordamerika. Försäljningen av basstationsantenner ökade jämfört med föregående år. Starkare försäljning noterades i Nordamerika, Sydamerika och i Europa medan den var oförändrad i Asien. Under fjärde kvartalet erhölls två kontrakt för fiberoptiska repeaternät för järnvägar. Det ena kontraktet avsåg täckning av tunnlarna för det nya snabbtåget till Arlanda. Det andra systemet avsåg ett GSM 1900 system för tunnelbanan i Santiago, Chile. Värdet av dessa ordrar uppgick till 14 MSEK. Under året startades produktion av basstationsantenner i Brasilien och de första leveranserna ägde rum under fjärde kvartalet. Under första kvartalet år 2000 sker inflyttning i den nya anläggningen, vilket kommer att medföra vissa engångskostnader. Leveranser av de första radiolänk-produkterna ägde rum under fjärde kvartalet 1999. Ett två-årigt ramavtal med den svenska operatören Telia Mobile slöts i januari 2000. Den första leveransen kommer att äga rum under första kvartalet 2000. Faktureringen inom ramen för detta avtal beräknas uppgå till 15-20 MSEK under år 2000. Radiolänkverksamheten, som från januari 2000 utgör ett eget affärsområde, kommer successivt att öka sin andel av Allgons försäljning. Till chef för det nya affärsområdet har utsetts Stefan Wellenstam, som tillträder i februari. Han kommer närmast från befattningen som VD för Caran Systems AB i Göteborg. Affärsområde Mobile Communications Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 990 (787) MSEK. Volymutvecklingen för terminalantenner var under fjärde kvartalet något högre än faktureringstillväxten. Produktmixen var relativt stabil under året och fördelningen mellan utdragbara, fasta och inbyggda antenner var under 1999 38/61/1 (48/52/0) procent. Under september 1999 beslöt en större kund att göra en omkonstruktion av en telefonmodell, som var i produktion med höga volymer planerade för fjärde kvartalet 1999 och första halvåret 2000. Volymerna för denna modell har dragits ned kraftigt i avvaktan på den nya konstruktionen. Som en följd av detta drabbades Allgon av ett temporärt bortfall av leveranser samt en försämrad beläggning av nyanskaffad produktionsutrustning. Allgon levererade under 1999 96 (65) miljoner terminalantenner, en ökning med 48 procent. En mindre nedgång i Allgons marknadsandel till knappt 40% kan noteras till följd av ovan beskrivna situation. Försäljningen av antenner till satellittelefoner låg på samma nivå som tidigare kvartal. Försäljningen av fordonsantenner låg något över föregående års nivå. Resultat Allgons rörelseresultat minskade med 14 procent till 124 (144) MSEK. Resultatet efter finansiella poster minskade med 10 procent till 127 (141) MSEK. Nedgången orsakades huvudsakligen av: * temporärt högre direkta kostnader i produktionen för att kunna hantera de höjda leveransvolymerna under andra och tredje kvartalet * ökade kostnader inom radiolänkområdet till totalt 50 (31) MSEK * lägre resursutnyttjande inom produktionen under det fjärde kvartalet förorsakat av det temporära leveransbortfallet * kostnader vid etableringar i Brasilien, Kina och Japan. Allgons nettoexponering mot USD uppgår till cirka 44 procent av nettoomsättningen. Valutakursen påverkade teoretiskt årets resultat positivt med 56 MSEK jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster skulle ha varit 25 MSEK bättre om Allgon inte haft några valutasäkringar. Skattesatsen uppgår till 35 (22) procent, vilket överstiger den nominella skattesatsen på 28 procent i Sverige. Detta beror främst på ej avdragsgilla goodwillavskrivningar och det faktum att väsentlig vinst genererats i utländska dotterbolag med högre skattesatser. Finansiell ställning Soliditeten uppgick per 31 december 1999 till 50 (62) procent. Nettoupplåningen uppgick vid periodens slut till 162 MSEK. Vid utgången av 1998 var netto likvida medel 207 MSEK. Övergången till år 2000 Allgon har inte haft några år 2000 relaterade störningar utan övergången till det nya millenniet har gått problemfritt. Investeringar Investeringar i byggnader och mark samt maskiner och inventarier uppgick under året brutto till 281 (152) MSEK, varav den pågående nybyggnationen för Allgon System stod för 149 (54) MSEK. Nytt tillväxtmål Allgon har reviderat upp sitt långsiktiga mål för årlig omsättningstillväxt från 15 procent till minst 20 procent. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att höja utdelningen till 0,85 (0,75) kronor per aktie för 1999 motsvarande totalt 24,8 (21,6) MSEK. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 15 mars 2000, klockan 18.00 på Täby Park Hotell i Täby utanför Stockholm. Nominering av styrelseledamöter De aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter kan kontakta någon av nomineringskommitténs medlemmar: Gunnar Bark, styrelsens ordförande, tillika ordförande i nomineringskommittén, tfn. 08-587 20 660 Per Wejke, styrelseledamot, tfn. 08-661 34 36 eller 0708-42 33 73 Jonas Kämpe, styrelseledamot tfn. +377 97 77 8033 eller 0705-92 82 00 Kommande informationstillfällen Den fullständiga årsredovisningen för Allgon AB kommer att finns tillgänglig i slutet av februari i Allgons lokaler på Näsvägen 17, Åkersberga. Den kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna. 15 mars 2000 Bolagsstämma 13 april 2000 Delårsrapport 3 månader 13 juli 2000 Delårsrapport 6 månader 17 oktober 2000 Delårsrapport 9 månader Åkersberga den 18 januari 2000 Allgon AB (publ) Jan Edhäll VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Jan Edhäll Telefon: 08-540 822 31 VD och koncernchef, Allgon AB Claes Silfverstolpe Telefon: 08-540 822 32 Ekonomidirektör, Allgon AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00490/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar