Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Allgon AB Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2001 * Nettoomsättningen uppgick till 1 516 (1 986) MSEK. * Rörelseresultatet uppgick till -89 (71) MSEK. * Samtliga affärsområden förbättrade rörelseresultatet under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. * Mobile Communications visade vinst i tredje kvartalet. * Under tredje kvartalet erhölls ett antal strategiskt viktiga order. * Stort intresse för Allgons 3G produkter. TREDJE KVARTALET 2001 Allgons nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 478 (672) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 (16) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -20 (18) MSEK. Den minskade försäljningen och överkapacitet har resulterat i markant lägre bruttovinst för Allgon. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster försämrades med 11 MSEK jämfört med föregående år. De genomförda besparingsprogrammen har således kraftigt begränsat den negativa effekten av omsättningsminskningen för perioden. JANUARI - SEPTEMBER 2001 Marknad Efter en stark tillväxt under 2000 är marknaden för Allgons produkter nu tillbaka på 1999 års nivå. Allgon bedömer att marknaden kommer att ligga kvar på denna nivå tills 3G investeringarna tar fart. Allgon är idag involverat i ett stort antal förhandlingar gällande 3G kontrakt och beräknar att slutföra dessa under kommande halvår. Det är idag svårt att bedöma när leveranser kommer att starta, men Allgon bedömer att volymleveranser ej kommer att ske före 2003. Marknaden för täckningslösningar (repeaters) har utvecklats gynnsamt och inom detta område har Allgon en stark ställning. Speciellt är aktiviteten stor gällande täckningslösningar för tunnelbanor och fleroperatörslösningar för publika byggnader. Marknaden i Kina fortsätter att växa medan marknaderna i Europa, Nordamerika och Sydamerika är fortsatt svaga. Koncernens nettoomsättning och orderingång Nettoomsättningen minskade till 1 516 (1 986) MSEK och orderingången minskade till 1 542 (1 887) MSEK. Allgon Systems Nettoomsättningen minskade till 1 024 (1 227) MSEK och rörelseresultatet minskade till -82 (142) MSEK. I rörelseresultatet ingår kostnader av engångskaraktär med 51 (-) MSEK. Försäljningen av antenner och repeaters har utvecklats positivt medan försäljningen av basstationsprodukter har varit svag. Ett stort antal kontrakt för UMTS (3G) nät är under slutförhandling. Kontrakten avser leveranser av antenner, masttoppsförstärkare och filterpaneler. Kina fortsätter att utvecklas positivt, framförallt beroende på leveranser till det nya CDMA-nätet, som för närvarande byggs. Under tredje kvartalet erhölls viktiga order i USA (GSM antenner, 137 MSEK), Kina (repeaters, 192 MSEK) och Ryssland (repeaters, 60 MSEK). Allgon Mobile Communications Nettoomsättningen minskade till 418 (674) MSEK och rörelseresultatet minskade till -25 (29) MSEK. I rörelseresultatet ingår poster av engångskaraktär med -29(28) MSEK. Affärsområdets verksamhet har anpassats till nuvarande faktureringsnivå och visar positivt resultat från och med juli månad. Produktionsenheten i USA är helt avvecklad och produktionen flyttad till Sverige. Under tredje kvartalet genomfördes ytterligare åtgärder för att minska affärsområdets kostnader. Etableringen av produktionsenheten i Kina fortsätter enligt plan, med produktionsstart i början av 2002. Andelen inbyggda antenner som levererades under tredje kvartalet var ca 40 (4) procent. Allgon Microwave Nettoomsättningen minskade till 53 (80) MSEK och rörelseresultatet minskade till -47 (-33) MSEK. Allgon Microwave är i slutfasen av förhandlingar med ett antal UMTS operatörer, med omfattande behov av radiolänkprodukter. Besluten om leverantörsval har dragit ut på tiden men förväntas under fjärde kvartalet. Wireless Solutions Nettoomsättningen uppgick till 21 (5) MSEK och rörelseresultatet till - 19 (-50) MSEK. Affärsområdet avyttrades under andra kvartalet och har konsoliderats t o m maj. Koncernens resultat Allgons rörelseresultat minskade till -89 (71) MSEK och rörelseresultatet efter finansiella poster till -112 (48) MSEK. Minskningen beror i huvudsak på den vikande marknaden och överkapacitet. I resultatet ingår dessutom kostnader av engångskaraktär med sammanlagt 83 (-) MSEK. Vidare ingår, som jämförelsestörande post, försäljningen av Wireless Solutions med 109 (53) MSEK. Resultatet efter finansiella poster skulle ha varit 79 (59) MSEK bättre om Allgon inte haft några valutasäkringar. På bokslutsdagen fanns ännu ej resultatförda terminskontrakt uppgående till 6 MUSD tecknade till en avistakurs på i genomsnitt 10,71 SEK. Finansiell ställning Soliditeten uppgick per 30 september, 2001 till 42 procent (42 procent per 31 december, 2000). Nettoupplåningen uppgick vid periodens slut till 221 MSEK (370 MSEK per 31 december, 2000). Investeringar Investeringar i byggnader och mark samt maskiner och inventarier uppgick under perioden brutto till 94 (176) MSEK, varav färdigställandet av byggnaden i Täby, Sverige, stod för 64 MSEK under motsvarande period 2000. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget Allgon AB (publ) består av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna huvudsakligen av aktier i dotterbolag. Redovisnings och värderingsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av Allgons revisorer. Kommande informationstillfälle 22 januari, 2002 Bokslutskommuniké Täby den 16 oktober 2001 Allgon AB (publ) Jeff Bork VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Jeff Bork VD och koncernchef, Allgon AB Telefon: 08-540 822 31 Tomas Kihlstrand Ekonomidirektör, Allgon AB Telefon: 08-540 822 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00590/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00590/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar