Sverige har det mest hållbara pensionssystemet i Europa

 • En ny undersökning från Allianz Global Investors kartlägger hur pass hållbara världens olika pensionssystem är – och var behovet av reformer är störst.
 • Sverige hamnar på första plats i Europa samtidigt som Norge, Danmark och Finland placerar sig på andra, fjärde respektive nionde plats.
 • På global nivå är det endast Australien som placerar sig före Sverige.
 • Störst tryck på reformer finns i Thailand, följt av Brasilien och Japan.

Syftet med rapporten Allianz Pension Sustainability Index (PSI) är att undersöka hur pass hållbara världens olika pensionssystem är samt att kartlägga var behovet av reformer är störst. Den senaste rapporten visar att Sveriges pensionssystem hamnar på förstaplats i Europa och på andra plats i världen, efter Australien. Norge, Danmark och Finland placerar sig på andra, fjärde respektive nionde plats på den europeiska listan. Sveriges och Norges höga placeringar förklaras av de relativt solida offentliga finanserna, vidare bidrog Norges höga pensionsålder samt den svagt ökande medellivslängden ytterligare till landets topplacering.

”Det svenska pensionssystemet är ett av de mest stabila och moderna i världen och jag är övertygad om att det fortsatt kommer att vara det inom fem år. Finanskrisen och en befolkning som blir allt äldre sätter dock press på systemet. Röster höjs nästan dagligen för lägre kostnader och ökad transparens. Allianz GI spelar en aktiv roll i att hjälpa pensionssystemen i Norden att navigera rätt i detta utmanande klimat”, kommenterar Robert Koopdonk, Managing Director på Allianz Global Investors med ansvar för Norden och BeNeLux på Allianz Global Investors.

Pension Sustainability Index 2014: Topp 10

 1. Australien
 2. Sverige
 3. Nya Zeeland
 4. Norge
 5. Nederländerna
 6. Danmark
 7. Schweiz
 8. USA
 9. Lettland
 10. Storbritannien

Behovet av reformer störst i Thailand, Brasilien och Japan
På andra sidan skalan slår rapporten fast att pensionssystemen i Thailand, Brasilien och Japan är de minst hållbara på lång sikt – vilket förklaras av olika anledningar. Thailand har en extremt låg pensionsålder samtidigt som befolkningen snabbt blir äldre. Landet har skjutit upp de utmaningar som en allt äldre befolkning medför, främst på grund av att förödande naturkatastrofer och politisk oro legat högre på den politiska agendan. Även Brasiliens befolkning blir snabbt äldre samtidigt som pensionssystemet snabbt omsätts. Detta i kombination med stora möjligheter till förtidspensionering gör att systemet är ohållbart i det långa loppet. Vidare rankas även Japan lågt då befolkningen har en hög medellivslängd samtidigt som landets statsskuld är väldigt hög. Med dessa faktorer i åtanke är det nuvarande pensionssystemet för kostsamt vilket gör behovet av reformer till en ständigt aktuell fråga.

Grekland, som hamnade längst ner i motsvarande ranking 2011, förbättrade sin position tack vare det åtstramningspaket som fastställdes av IMF och den Europeiska Centralbanken. Landet har framgångsrikt dragit ner på pensionsutbetalningarna vilket kommer ha en långvarig effekt. Trots detta kvarstår en rad utmaningar för det grekiska systemet, exempelvis en hög skuldsättning och det faktum att andelen äldre i behov av försörjningsstöd är långt över det europeiska genomsnittet. Studien slår fast att ”Grekland kommer att behöva hålla ett vaksamt öga på både pensionssystemet och utgiftstaket. Överstiger man detta tak kommer nya reformer att behöva genomföras”.

Högre krav på eget sparande i vissa länder
Många av de reformer som genomförts under de senaste åren har syftat till att sänka ersättningsnivåerna. Vid en närmare titt blir det dock tydligt att länderna använt två olika tillvägagångssätt för att uppnå detta. Länder som USA, Australien, Storbritannien och Irland har utvecklat en typ av pensionssystem för de mest grundläggande kraven. Den allmänna pensionen täcker i dessa länder endast det mest nödvändiga för att motverka fattigdom bland pensionärer. De ytterliga intäkter som krävs för att upprätthålla en högre levnadsstandard på ålderns höst måste genereras genom eget sparande. De offentliga delarna i Kontinentaleuropa – framförallt i Italien, Spanien, Frankrike och Grekland – är däremot betydligt mer generösa (se figur 12 i studien).

I rapporten har 50 länder analyserats utifrån en rad parametrar – exempelvis demografisk utveckling, offentliga finanser och pensionssystemens grundläggande uppbyggnad. Syftet är att mäta den långsiktiga hållbarheten i respektive lands pensionssystem.

”Vi vill dock betona att en hög ranking betyder inte att pensionsutbetalningarna i landet är generösa, däremot visar det att pensionssystemet kan hantera landets demografi”, säger studiens författare Renate Finke.

Hela studien kan laddas ner här: http://projectm-online.com/research

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Granström, Burson-Marsteller Stockholm

E-post:erik.granstrom@bm.com, telefon: 076-546 12 15

Om studien

Genom att analysera hållbarheten i ett lands pensionssystem kan PSI-indexet ge en fingervisning på vilka reformer som krävs för att bibehålla en långsiktig, finansiell stabilitet. Detta kan vara svårt att utvärdera med tanke på att länderna är uppbyggda på olika sätt. Det finns dock ett antal variabler som påverkar hållbarheten i ett ländernas pensionssystem oavsett ländernas olika institutioner och juridiska system. Genom att metodiskt studera dessa variabler kan PSI-indexet utvärdera både hållbarheten i ländernas respektive pensionssystem samt behovet av reformer.

PSI-indexet analyserar en rad parametrar – exempelvis demografisk utveckling, offentliga finanser och pensionssystemens grundläggande uppbyggnad – för att mäta den långsiktiga hållbarheten i pensionssystemen. Dessa parametrar omfattar i sin tur ett antal ytterligare parametrar som både tar nuvarande situation samt framtidsutsikter i åtanke (se figur 7 i studien).

Om Allianz Global Investors

Allianz Global Investors är ett diversifierat kapitalförvaltningsbolag med ett starkt moderbolag och en kultur av risk management. Våra 22 kontor fördelade över 18 länder gör att vi kan kombinera vår globala investerings- och forskningskompetens med lokalkännedom om specifika marknader. Vi förvaltar tillgångar värda mer än 3451 miljarder Euro åt privatpersoner, familjer och institutioner världen över, och sysselsätter över 500 professionella investerare.

På Allianz Global Investors följer vi vår investeringsfilosofi Understand. Act. Den förklarar hur vi ser på världen och hur vi agerar. Vi strävar efter att sticka ut som den investeringspartner som våra kunder litar på, genom att aktivt lyssna på dem för att förstå deras utmaningar. Därefter agerar vi beslutsamt för att erbjuda lösningar som möter våra kunders behov.

Per den 31 December 2013.

Disclaimer:

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it could fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested.  The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication.  The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors Europe GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Dokument & länkar