Alligator Bioscience AB delårsrapport januari – mars 2017

Lund, Sweden – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) publicerar idag sin kvartal 1-2017 rapport.

”Alligator har under första kvartalet 2017 fortsatt att driva fram vår lovande produktportfölj, som inkluderar 5 produktkandidater med potential att bli ´first-´ eller ´best-in-class´. Särskilt kan nämnas att den första kliniska fas I-studien med ADC-1013, vår CD40-agonistiska immun-onkologiska antikropp, fullbordades före uppsatta tidslinjer, säger Per Norlén, VD”.

Kvartal 1 i korthet

Verksamhetsöversikt

  • I mars fullbordades den första kliniska fas I-studien med den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013.
  • Bolaget har ökat antalet anställda med 11% i kvartalet, samtliga inom FoU.
  • Under kvartalet inleddes den andra produktionsfasen för ATOR-1015.

Händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser att rapportera.

Finansiell översikt

  • Nettoomsättningen 2,5 (43,4) MSEK.
  • Rörelseresultat -19,1 (24,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt -19,5 (23,6) MSEK.
  • Resultat per aktie -0,27 (0,40) SEK.
  • Likvida medel 640 (659) MSEK.
  • Under första kvartalet har 1 275 000 (0) teckningsoptioner inlösts till lika många aktier.

Finansiellt sammandrag (koncernen)

2017
jan-mar
2016
jan-mar
2016
jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 2 523 43 360 58 240
Periodens resultat, TSEK -19 502 23 599 -48 356
Periodens kassaflöde, TSEK -18 849 -21 303 287 135
Likvida medel, TSEK 639 739 343 718 659 136
Soliditet, % 98% 95% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 67,7% 55,2% 64,3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,27 0,40 -0,80
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,27 0,39 -0,80
Genomsnittligt antal anställda 38 30 31

 
För ytterligare information var god kontakta: 

Per Norlén, CEO

Telefon: + 46 46 286 42 80 (växel)
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292

E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 klockan 15:30 (CET).

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se .

Taggar:

Om oss

Alligator är ett privatägt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling och Bolaget använder sig av sina patentskyddade teknologiplattformar ALLIGATOR-GOLD® och FIND® för att ta fram nya antikroppsbaserade läkemedel. Tillsammans gör dessa teknologier det möjligt att ta fram läkemedelskandidater med förbättrade egenskaper, både avseende effekt och säkerhet. Alligator grundades 2001 med huvudkontor på Medicon Village i Lund, Sverige.