Beslut vid årsstämma i Allokton AB (publ) den 30 juni 2009

Vinstdisposition Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisorer Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Niels Sørensen, och nyvaldes Rolf Johansson, Per Tamm och Anders Wehtje. Arvoden till styrelsen beslutades utgå med sammanlagt 450.000 kr, varav 250.000 kr till ordförande och 100.000 kr till övriga styrelseledamöter. Till VD i Allokton utgår inget arvode. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt löpande räkning. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Niels Sørensen till ordförande. Förslag till ändring av bolagsordningen Denna punkt behandlades inte av stämman, då det regelverk som låg till grund för förslaget inte är tillämpligt på bolag noterade på First North. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Stämman avslog styrelsens förslag. Kalendarium Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman fastställdes följande tidpunkter för rapportering och årsstämma: • 25 augusti 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 • 18 november 2009 Delårsrapport januari-september 2009 • 26 februari 2010 Bokslutskommuniké 2009 • 19 maj 2010 Årsstämma För ytterligare information, vänligen kontakta: Styrelseordförande i Allokton AB (publ), Niels Sørensen, +46-(0)8-5221 7200 VD i Allokton AB (publ), Anders Wehtje, +46-(0)702-44 21 33

Om oss

Allokton är ett privatägt fastighetsbolag med ett väldiversifierat bestånd. Vid utgången av fjärde kvartalet 2006 uppgick den totala lokalytan till cirka 500 000 kvadratmeter, varav hälften utgjordes av bostäder och hälften kommersiella lokaler. Beståndet, som är fördelat på 19 svenska städer och sju tyska städer, har ett uppskattat marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Allokton bildades i juli 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar