Uppdatering Project Reborn

 

  • Kallelse obligationsägarmöte Allokton Properties AB
  • VD Anders Wehtje slutar 1 januari 2011

 

Ägarna till de obligationer som getts ut av Allokton Properties AB kallas till möte den 17 augusti, se bifogat material.

 

Det förslag som föreläggs obligationsinnehavarna innebär i korthet att dessa erbjuds att konvertera sina obligationer till preferensaktier i Allokton Properties AB.

 

Allokton befinner sig sedan ett antal månader tillbaka i en aktiv diskussion med samtliga bolagets finansiärer för att optimera den framtida kapitalstrukturen. Vissa av Alloktons banker har i samband härmed medgivit förskjutningar i betalningar av amorteringar och räntor vilket tidigare meddelats. Detta arbete kommer nu att gå från planeringsfas till exekutionsfas, där bolagets rådgivare Newsec och Catella har ansvaret för den praktiska processen.

 

VD Anders Wehtje har beslutat att säga upp sin anställning som VD för bolaget.

 

Anders Wehtje kommer att kvarstå som VD fram till 1 januari 2011, med huvudansvar för bolagets omstrukturering, vilken beräknas vara fullt genomfört i november 2010. Styrelsen vill härmed framföra ett stort tack till Anders Wehtje för det gedigna arbete han hittills utfört i Alloktons omstruktureringsprocess. Styrelsen har initierat arbetet med att utse ny VD i Allokton, med planerat tillträde i januari 2011.

 

Då Allokton AB äger Allokton Properties AB samt Allokton Properties II AB så har innehållet i detta pressmeddelande inverkan på dessa två bolag. Pressmeddelandet skickas därför även till OMX Köpenhamn där de två nämnda bolagen har obligationer noterade och upptagna till handel.

 

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, styrelseledamot

+46-(0)735060707

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Alloktons fastighetsportfölj består av fastigheter om cirka 440.000 kvm belägna i 19 svenska städer.  Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.

Om oss

Allokton är ett privatägt fastighetsbolag med ett väldiversifierat bestånd. Vid utgången av fjärde kvartalet 2006 uppgick den totala lokalytan till cirka 500 000 kvadratmeter, varav hälften utgjordes av bostäder och hälften kommersiella lokaler. Beståndet, som är fördelat på 19 svenska städer och sju tyska städer, har ett uppskattat marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Allokton bildades i juli 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Dokument & länkar