Tågoperatörerna ger sin syn på höjningen av banavgifterna

Tågoperatörerna ger sin syn på höjningen av banavgifterna

Regeringen har i sin budgetproposition samt nationella plan för infrastrukturen aviserat att banavgifterna skall fördubblas under en fyraårsperiod 2010-2013. Tillsammans med andra tillkommande avgifter medför det att avgiftsuttaget från järnvägsföretagen väntas öka med 8,8 miljarder under planperioden 2010-2021. I ett par nya dokument från Branschföreningen Tågoperatörerna redovisas nu bakgrunden till tillämpningen av banavgifter på järnvägen, hur de har förändrats över tiden och vad de höjda banavgifterna kan innebära för branschen och näringslivet.


Alla tågoperatörer som kör gods- eller persontrafik på statens spåranläggningar måste betala banavgifter. Trafikverket (tidigare Banverket) tar ut dessa avgifter med stöd av järnvägslagen. För år 2010 beräknas de bli ca 560 miljoner kr, vilket är ca 50 miljoner kr eller 10 procent mer än 2009.


I budgetpropositionen för år 2010 har regeringen aviserat en stegvis fördubbling av banavgifterna inom fyra år. I regeringens fastställelsebeslut för den nationella planen för transportsystemet beräknas de höjda banavgifterna, tillsammans med andra tillkommande avgifter, göra att det totala avgiftsuttaget från järnvägsföretagen uppgå till 15,6 miljarder under planperioden 2010-2021, en ökning med 8,8 miljarder jämfört med dagens nivå.


För 2011 ökar belastningen på järnvägsföretagen med ca 180 miljoner kr, vilket motsvarar över 30 procent. För persontrafiken blir höjningen 108 miljoner kr och för godstrafiken 73 miljoner kr.
Trafikverket har gjort den samlade bedömningen att avgiftshöjningen år 2011 inte innebär sådana konsekvenser för järnvägens kunder att några enskilda marknadssegment riskerar att slås ut. Effekterna av en fördubbling av avgifterna på några års sikt är däremot inte närmare analyserade.


Branschföreningen Tågoperatörerna har nu gjort en egen analys av konsekvenserna av de kommande avgiftshöjningarna.


Den samlade bilden är att konsekvenserna redan av 2011 års höjningar blir betydligt större än vad Trafikverket kommit fram till. Om inte motsvarande höjningar sker för andra transportslag är den relativa balans i avgiftsuttaget som hittills präglat 2000-talet definitivt bruten. På längre sikt, när hela avgiftshöjningen slagit igenom och branschen dessutom fått bära kostnader för investeringar i det europeiska signalsystemet ERTMS (såväl i infrastruktur som i fordon) kommer järnvägstrafiken att krympa väsentligt i såväl volym som marknadsandel. Till detta kommer en minskad vilja till nyetablering. Den försämrade konkurrenskraften för järnvägsföretagen kommer också direkt att återspeglas i en försämrad konkurrenskraft för de delar av det svenska näringslivet som är beroende av tågtransporter eller valt att satsa på tågtransporter av miljöskäl.


Branschföreningen har tagit fram två nya dokument om banavgifterna som nu finns tillgängliga för nedladdning på www.tagoperatorerna.se:


 En längre PM som redovisar fakta och bakgrund till tillämpningen av banavgifter på järnvägen, hur de har förändrats över tiden och vad de höjda banavgifterna kan innebära för järnvägsföretagen och näringslivet i stort – på kort och lång sikt


 En sammanfattande översikt som också redovisar Branschföreningens synpunkter på höjningarna och alternativa förslag för differentiering av avgifterna.


De höjda banavgifterna kommer också att debatteras på Branschföreningens seminarium i Almedalen den 6 juli kl 15.45–16.30 på Clarion Hotel Wisby.


För mer information, kontakta Peder Wadman, tel 08-762 67 11, mobil 070-602 14 46 eller Gunnar Alexandersson, mobil 070-55 22 825

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar