Dämpad omsättningstillväxt i tjänstesektorn under det tredje kvartalet 2001

Dämpad omsättningstillväxt i tjänstesektorn under det tredje kvartalet 2001 Den privata tjänstesektorn uppvisade en omsättningstillväxt på 4,5 procent, mätt i löpande priser, för det tredje kvartalet 2001 jämfört med motsvarande kvartal 2001. Ökningstakten har därmed successivt försvagats under året. Detta märks bl a om man jämför det tredje kvartalets utfall med årets ackumulerade tillväxt på 6 procent. Andra delar av den svenska ekonomin har dock utvecklats betydligt svagare än den privata tjänstesektorn. - Det tudelade svenska konjunkturläget med en kraftigt fallande varuexport och en - relativt sett - starkare hemmamarknad slår även igenom på den privata tjänstesektorn, berättar Owe Danemar, chefekonom på ALMEGA. Branscher som är inriktade på t ex privat konsumtion och byggverksamhet uppvisar en bättre omsättnings-utveckling än de tjänstesektorer som är mer beroende av utvecklingen inom industrin. Störst omsättningsökning märks i de tre branscherna privat utbildningsverksamhet (+14%), privat vård (+13%) och arkitekt, konsult och reklam (+11%). I branscherna post- och telekommunikation och godstransporter minskade omsättningen under det tredje kvartalet. - Sysselsättningen i den privata tjänstesektorn utgör drygt 40 procent av den totala. Medan sysselsättningen - räknat i antal arbetade timmar - föll i industrin och i den offentliga produktionen ökade den i den privata tjänstesektorn. I rådande konjunkturläge kan därför tjänstesektorn ses som en "överbryggare" som bidrar till att konjunkturfallet i den svenska ekonomin förhoppningsvis blir både milt och kort innan industrin återigen kommer igång, säger Owe Danemar i en kommentar till utvecklingen. Under det tredje kvartalet ökade priserna svagt med ca 1 procent i de flesta branscher. Under samma period ökade den allmänna prisnivån (konsumentprisindex) med cirka 3 procent. Tjänstebarometern kan läsas i sin helhet på www.tjansteforum.org (Tjänstebarometern). Barometern presenteras kvartalsvis och tar bl a upp omsättnings- och prisförändringar inom den privata tjänstesektorn. Tjänstebarometern publiceras av Forum för tjänsteföretagare och Handelns Utredningsinstitut (HUI). För mer information om Tjänstebarometern kontakta: Owe Danemar, chefekonom ALMEGA & Forum för tjänsteföretagare, tel 08-762 69 16, mobil 070-345 69 16 Pressjour: Yvonne Gustavsson, ALMEGA, tel: 070-345 68 48 Forum för tjänsteföretagare - en stark röst i samhällsdebatten Fyra av ALMEGAs förbund har gått samman för att arbeta gemensamt för tjänsteföretagandets sak och tillsammans driva tjänsteföretagens frågor. Dessa är ALMEGA Tjänsteförbunden, Privatvårdens Arbetsgivarförbund, ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar organisationerna ca 6 500 tjänsteföretag och med än 300 000 medarbetare. Här finns bl a IT- företag, konsulter, friskolor, bemanningsföretag, revisorer, privata vårdgivare och kommunikationsföretag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00340/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00340/bit0001.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar