Privata tjänstesektorn växte med 13 procent under fjärde kvartalet 1999

Privata tjänstesektorn växte med 13 procent under fjärde kvartalet 1999 I högkonjunkturens spår märks en mycket god tillväxt inom den privata tjänstesektorn. Totalt ökade den privata tjänstesektorn med 13 procent, jämfört med motsvarande period 1998, mätt i löpande priser. Det visar den första Tjänstebarometern som utförts av Handelns Utredningsinstitut på uppdrag av Forum för tjänsteföretagare. Siffrorna bekräftar den starka tillväxt som den privata tjänstesektorn nu genomgår. Sverige ligger långt framme inom områden som telekommunikation, IT och data. Dessa branscher spelar en viktig roll för den svenska samhällsekonomin och totalt sysselsätter den privata tjänstesektorn över 1,3 miljoner människor. Det är viktigt att nu ta tillvara Sveriges försprång och se till att de växande företagen fortsätter att vara verksamma i Sverige, säger Jonas Milton, talesman för Forum för tjänsteföretagare i en kommentar till Tjänstebarometern. Snabbast växer branscher som Data & IT, Post- och telekommunikation samt Renhållning, energi och vatten. De visar samtliga en tillväxt på över 18 procent i löpande priser under fjärde kvartalet 1999. Även den privata utbildningssektorn visar på en stark tillväxt. Tjänstebarometern kommer fortsättningsvis att presenteras kvartalsvis och indikera omsättningsförändringar inom den privata tjänstesektorn. Hela rapporten från Handelns Utredningsinstitut bifogas. För mer information kontakta: Jonas Milton, talesman Forum för tjänsteföretagare 08 - 762 69 74 eller jonas.milton@almega.se www.tjansteforum.org Forum för tjänsteföretagare är ett samarbete mellan fyra arbetsgivarorganisationer: ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar våra organisationer 6 500 tjänsteföretag med 300 000 medarbetare.Tjänstebarometern 6 500 tjänsteföretag med 300 000 medarbetare. 2000-03-14 Den privata tjänstesektorn 4:e kvartalet 1999 HUI och Forum för tjänsteföretagare publicerar för första gången en indikator över omsättningsförändringen inom den privata tjänstesektorn. Den privata tjänstesektorn sysselsätter totalt cirka 1 350 000 personer och utgör därmed en betydande del av den svenska ekonomin. Det som i media benämns den nya ekonomin är i grunden en snabb omvandling av ekonomin mot ett tjänstesamhälle där IT spelar en nyckelroll som tjänsteförmedlare. Denna snabba utveckling gör att allt fler svenska löntagare numera får sin utkomst från en expanderande tjänstesektor. Det är av denna anledning angeläget att följa utvecklingen för tjänstesektorn totalt, men även att försöka urskilja inom vilken underbransch den snabbaste expansionen, alternativt avmattningen, äger rum. Tjänstebarometern innefattar cirka 75 procent av de underbranscher som sorterar under den privata tjänstesektorn (se sidan två för närmare presentation). Bland dessa tjänsteproducerande företag finns inräknat några verksamheter som bedrivs i kommunal eller statlig regi i bolagsform. Detta gäller bland annat renhållningsverksamhet och telebranschen. Omsättningsförändringen för den aktuella perioden gäller årlig jämförelse. I högkonjunkturens spår märks en mycket god tillväxt inom den privata tjänstesektorn för det fjärde kvartalet 1999. Till stora delar kan man spåra den kraftiga tillväxten till IT-, data- och telekomsektorn, även om samtliga branscher redovisade i tabellen på nästa sida uppvisade en omsättningsökning för den aktuella perioden. Totalt ökade den privata tjänstesektorn med 13 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, mätt i löpande priser. Små prisökningar inom några av tjänstebranscherna gav en total ökning för den privata tjänstesektorn, mätt i fasta priser, på 12 procent. Branschvis utveckling inom den privata tjänstesektorn, 4:e kvartalet 1999 Förändring i procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år © HUI Tjänstebarometern: Branschredovisning Tjänstebarometern: Branschredovisning Tjänstebarometern innefattar cirka 75 procent av de branscher som sorterar 1 under tjänstesektorn . Tjänstesektorn är ingen homogen bransch, utan består av tusentals företag inom en rad olika områden. De har dock det gemensamt att de alla erbjuder någon form av service eller tjänst gentemot sin uppdragsgivare. I tabellen nedan finns några av de underbranscher som utgör en majoritet av tjänstesektorn. Omsättningsförändringarna som presenteras i tabellen nedan har för några branscher varit tillgängliga från SCB. HUI har inhämtat omsättningsutvecklingen från branscher med en sammanlagd sysselsättningsvikt på cirka 50 procent av samtliga undersökta branscher. Omsättningsförändringarna baseras på årlig jämförelse, dvs. 4:e kvartalet 1999 jämförs med 4:e kvartalet 1998. Som framgår av tabellen nedan ökar samtliga delbranscher inom tjänstesektorn. Den totala utvecklingen för den privata tjänstesektorn är en summering av samtliga delbranscher, viktade efter omsättningsstorlek. Data-, IT-, post- och telekommunikationssektorerna uppvisade höga omsättningsökningar, vilket är intimt förknippat med Sveriges snabba orientering mot ett informationssamhälle. En annan delbransch som ökade starkt var renhållning och vatten- & energiförsörjning - plus 18,5 procent i både löpande och fasta priser. Prishöjningarna var relativt små eller obefintliga i flera branscher. Högsta prisökningen stod hotell- och restaurang för, men även godstransporterna blev dyrare. Post- och telekommunikation uppvisade, som en följd av kraftigt ökande konkurrens, fallande priser, varför omsättningsökningen uppgick till 23,5 procent, mätt i fasta priser. Forum för tjänsteföretagare - en ny stark röst i samhällsdebatten Fyra av ALMEGAs förbund har gått samman för att arbeta gemensamt för tjänsteföretagandets sak och tillsammans kunna driva tjänsteföretagens frågor. Dessa är ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvården och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tjänstebarometern kommer framöver att byggas ut och innehålla även privat vård. Förutom ovan angivna branscher ingår bland annat sotning, säkerhet och bevakning, teknisk konsultverksamhet samt övriga företagstjänster. Exkluderar AMU utbildningar. I summan privat tjänstesektor ingår dock AMU. Kontaktperson: Carl Eckerdal tel. 08-762 72 85 © HUI ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00300/bit0001.doc Tabeller http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00300/bit0002.pdf Tabeller

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Prenumerera

Dokument & länkar