Almi Företagspartner AB - delårsrapport för 3:e kvartalet 2015

Tredje kvartalet i korthet

  • Almi beviljade totalt 809 (787) lån på totalt 612 (490) miljoner kronor.

  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 4 337 rådgivningsinsatser till totalt 2 352 (3 275) unika kunder.

  • Almi investerade totalt 53 (41) miljoner kronor i 21 (25) befintliga och 18 (9) nya portföljbolag.

Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster är fortsatt stor.

Utlåningen till små och medelstora företag har ökat även under tredje kvartalet och ligger nu på samma nivå som under finanskrisen 2009 och drygt 30 procent över föregående år. Det nya Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av året står för en betydande del av ökningen, men också efterfrågan på Almis mikrolån har ökat i både volym och antal. Mikrolånet vänder sig främst till företag med mindre kapitalbehov, ofta i samband med företagsstart.

Almi Invest håller en hög investeringstakt och är idag Sveriges mest aktiva investerare i tidiga skeden med en portfölj med närmare 400 spännande och innovativa företag. Vid utgången av tredje kvartalet stängdes Almi Invests fond I för nyinvsteringar. Investeringar i sådd- och tidig expansionsfas kommer därefter att ske ur nya regionala fonder, Almi Invest II. På så sätt säkerställs långsiktigt utbudet av riskkapital till små innovativa företag över hela landet.

Efterfrågan på Almis rådgivningsinsatser under de första tre kvartalen har varit god. De stora volymerna ligger i tidiga skeden, såsom rådgivning till nystartade företag som drivs av personer med utländsk bakgrund samt rådgivning i samband med innovation- och produktutveckling. Årets nya satsningar på Tillväxtrådgivning till såväl unga som marknadsetablerade företag är nu igång och väntas fortsätta att öka under resten av året.

Resultatet i såväl moderbolaget som koncernen har stärkts väsentligt under tredje kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till det förbättrade resultatet är regeringens beslut att tillföra Almi ytterligare 71 miljoner kronor i form av ägaranslag under 2015, varav 38 miljoner kronor har intäktsförts under tredje kvartalet. 20 miljoner kronor av anslagsförstärkningen är avsedd för insatser som förbättrar möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att starta och driva företag. Det starka resultatet i verksamheten skapar förutsättningar att ytterligare öka utbudet av kapital för små och medelstora företag genom att bedriva en expansiv låneverksamhet i riskfyllda utvecklings- och tillväxtskeden. Vidare har Almi under det tredje kvartalet beslutat att öka utbudet av innovationsfinansiering genom att avsätta ytterligare 35 Mkr till förstudie-/verifieringsmedel och innovationslån. Total har 100 miljoner kronor avsatts för ändamålet under 2015.

Flerårsöversikt

Koncernen Jan-sep2015 Jan-sep2014 2014 20131 20122 20112 20102
Rörelsens intäkter, mkr 655 793 1 074 1 100 980 993 869
Rörelseresultat, mkr 80 76 35 -27 37 46 -79
Rörelsemarginal, procent 12,2 9,6 3,2 -2,5 3,8 4,7 -9,1
Resultat efter finansiella poster, mkr 162 131 120 75 35 45 -79
Balansomslutning, mkr 7 899 7 829 7 803 7 733 7 243 7 201 7 169
Soliditet, procent 89,9 88,8 88,9 88,2 87,4 87,4 87,2
Medelantal anställda 459 475 436 454 428 440 455
Beviljade lån, mkr 2 311 1 774 2 354 2 200 2 161 2 023 2 112
Investeringar riskkapital, mkr 166 153 211 249 160 143 114
1)       Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror
2)       Nyckeltal för åren 2010 – 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-september 2015 hittar du här »

http://www.almi.se/Aktuellt/Delarsrapport-januari---september-2015/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Taggar:

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera