Bokslutskommuniké Q4 2017

Koncern 1 januari – 31 december 2017

  • Intäkter 23 511 kSEK (27 008)
  • Resultat efter skatt uppgick till -766 kSEK (919)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,02)
  • Soliditet 36 % (30 %)
  • Likvida medel -1 322 kSEK (-532)

Koncern 1 oktober - 31 december 2017

  • Intäkter 6 015 kSEK (8 692)
  • Resultat efter skatt -843 kSEK (64)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,01)

 Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Sämre än förväntat

Också det fjärde kvartalet var mycket tungt för koncernen. Omsättningen sjönk rejält och resultatet blev negativt; kassaflödet likaså. Tack vare en mycket stark inledning på året har dock bolaget en fortsatt stabil finansiell situation.

Det är framförallt dotterbolaget Techtum som tappat i volym. Ledningen hade förutsett att detta skulle ske; men förhoppningen var att detta skulle inträffa först sedan dotterbolaget AlphaHelix Technologies kunde bidra ordentligt till kassaflödet. Höstens förseningar har gjort att de nya affärerna ännu inte ersätter tappet i Techtum Lab. Det skall också sägas att Q4 2016 var historiskt framgångsrikt; varför jämförelsen blir än tuffare för bolaget.

Den låga försäljningen under perioden gör att kundfordringarna blir förhållandevis låga; varför soliditeten gynnas något.

En stor del av tappet i dotterbolaget Techtum Lab berodde på att bolaget redan 2016 förlorade en viktig leverantör av enzymer; KAPA Biosystems. KAPA bidrog starkt till starka försäljningen i slutet av 2016; eftersom kunderna köpte på sig stora lager av KAPA’s produkter. Techtum har idag en värdig ersättare till KAPA i PCR Biosystems men det har tagit tid att konvertera kunderna; framförallt när de då köpt på sig stora lager. I slutet av oktober lämnade Techtums VD Håkan Evefors bolaget. Detta har också bidragit till att bolaget tappade fart.

Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har framförallt arbetat med distributörer för koncernens egna produkter. Också detta arbete har tagit längre tid än planerat. Förvisso finns nu en mycket bra bas för framtiden men intäkterna har dröjt. Försäljningen av vätskehanteringsroboten Rob™ är nu igång och bolaget hoppas att distributörerna successivt skall våga hålla ordentliga lager. Hittills har det varit ett stort antal testaffärer med bara 1-2 robotar. Utfallet har dock varit mycket tillfredsställande; med nöjda slutanvändare.

Bugscreener™ genererar fortsatt goda intäkter till koncernen; men bara en bråkdel av vad som förväntats. Säljcyklerna är mycket långa men säljarbete pågår i ett tiotal länder. Bugscreener™ marknadsförs dels via distributörer; dels direkt mot diagnostiska laboratorier. Ett mycket intressant område är djurhållningen; där framförallt Danmark visat stort intresse för Bugscreener™ .

Händelser efter perioden

Försäljningen återgick till mer normala nivåer under januari.

Styrelsen och VD Peter Herte nådde en överenskommelse som gick ut på att Herte lämnade alla sina funktioner i bolaget; med omedelbar verkan. Tidigare VD Mattias Molin återgick i rollen som VD och koncernchef fram till ordinarie stämma i maj. Bolaget belastas inte med några extra kostnader i samband med VD-bytet.

AKTIEN

Bolagets aktie har minskat i kurs under perioden; den har också tappat sitt tidigare golv på 1,10. Volaliteten är fortsatt hög. Minsta dagshandelsvolym har minskat under perioden. Bolagets egna finansiella risk har ökat något. Sammantaget gör detta att såväl kurs- som likviditetsrisken ökat något. Antalet ägare har ökat något under perioden.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/NGS kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna.

AlphaHelix Technologies tillverkar Rob™ som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. αAmp är en PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. AlphaHelix säljer också en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener™.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersoner

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2017-12-31 2016-12-31
LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin** 0 108 694

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av detta bolag.

** Mattias Molin äger 860.000 teckningsoptioner.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q1 2018 publiceras 2018-04-26.

Stämma

Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 22:e maj, 2018. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i februari 2018
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mattias Molin, VD, 070 8 970 790Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar