Delårsrapport Juli - September 2017

Koncern 1 juli - 30 september 2017

  • Nettoomsättning 3 686 kSEK (7 036 kSEK)
  • Resultat efter skatt -364 kSEK (517 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,01 SEK)
  • Soliditet 47 % (36 %)

Moderbolag 1 juli - 30 september 2017

  • Nettoomsättning 100 kSEK (0 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till – 410 kSEK (-265 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,01 SEK)
  • Soliditet 79 % (83 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Svagt kvartal men god omsättning över året

Koncernens nettoomsättning under kvartal 3 uppgick till 3 686 kSEK (7036 kSEK). Nedgången kan till viss del förklaras av det förra året såldes ett antal stora instrument vilket inte gjordes i år. Sett över året är nettoomsättningen för koncernen i paritet med föregående år med 17 344 kSEK (17 720 kSEK).

Kassaflödet är negativt för perioden med -144 ksek. Soliditeten är 47 %.

Techtum fortsätter den strategiska inriktningen mot att sälja större instrument och system där det är bättre marginaler än övrigt sortiment. En konsekvens blir dock att försäljningen riskerar att bli ryckig enligt ovan. Det är ett stort intresse för ACSIA plattformen inom NGS, som ett resultat av bolagets fokusering på det segmentet.

AlphaHelix Technologies är engagerat i ett antal diskussioner med potentiella distributörer och tillverkare av diagnostiska kit. Speciellt intressant är Fosun Diagnostics, den största tillverkaren av MDx (genetisk baserad diagnostik) i Kina. Automatiseringen inom detta område har precis påbörjats i Kina och Fosun kommer att använda två versioner av Rob™.

Tidigare aviserat listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North försenas. Processen med ett listbyte är  resursintensiv vilket riskerar att påverka försäljningskapaciteten i båda dotterbolagen negativt. Därför har det beslutats om att fokusera på kärnverksamheten och avvakta med ett listbyte tills vidare.

Händelser efter perioden

Håkan Evefors, tidigare VD på Techtum, har beslutat att lämna bolaget. Till följd av detta samt för att möta ett ökat intresse för produkterna från AlphaHelix Technologies genomförs nu en omorganisation.

Ny vd på AlphaHelix Technologies är Claes Gustafsson. Claes har över 10 års erfarenhet gällande support och applikationer för både Rob™ och BugScreener™. Krav på fungerande support och service för distributörer och OEM kunder ökar snabbt med ökade försäljningsvolymer och där kommer Claes erfarenhet väl till pass.

Ny vd på Techtum Lab är Mikael Havsjö, som tidigare varit vd för både Techtum och AlpaHelix Technologies. Mikael kommer även fortsättningsvis vara engagerad i sälj-och marknadsaktiviteter av Rob™ och BugScreener™. Techtum har påbörjat arbetet med nyanställningar med avsikt att stärka sälj-och supportorganisationen.

Fosun Diagnostics i Kina genomför vidare tester av Rob™. Distributörsavtal har tecknats med Rhenium, Israel där förhandling på börjats om försäljning av ett BugScreener™ system.

Rob™ utvärderas förnärvarande av ett antal distributörer där Benelux och Australien väntas bli klara den närmaste tiden.

Aktien

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något uppgående trend. Handeln är dock begränsad. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat ytterligare; detsamma gäller likviditetsrisken. Ledningen har fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 200 aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad i Sverige. Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet.

AlphaHelix Technologies tillverkar αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2017-09-30 2016-12-31
LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490

   Mattias Molin            0                              108 694

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50 %, Håkan Evefors äger 25 % och Ulrica Karlsson äger 25 % av dessa aktier.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2017 publiceras 2018-02-15.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i November 2017

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Herte, VD, 076 – 641 99 55

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar