Delårsrapport Q3 2015

Koncern 1 juli - 30 september 2015

  • Nettoomsättning 4 706 kSEK (4 920 kSEK)
  • Resultat efter skatt 34 kSEK (-158)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,00)
  • Soliditet 29 % (28 %)
  • Likvida medel -1 023 kSEK (-1 910 kSEK)

Koncern 1 januari – 30 september  2015

  • Nettoomsättning 15 710 kSEK (15 225)
  • Resultat efter skatt uppgick till 154 kSEK (-148)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,00)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Stabilitet & Utveckling

AlphaHelix gör sitt bästa Q3 någonsin och uppvisar en liten vinst för perioden. Sommarmånaderna är annars alltid lugnare. Ackumulerat är siffrorna fortsatt positiva.

Dotterbolaget Techtum uppvisar dock minskad omsättning; mest beroende på att en större MRSA-order drog upp fjolårets volym under Q3.

Dotterbolaget Alphahelix Technologies har fått igång såväl försäljning som leveranser av vätskeroboten Rob™. Bolaget bidrar nu äntligen till koncernens kassaflöde.

Koncernen fortsätter att rekrytera personal; företrädesvis specialister inom molekylärbiologi eller teknik. Av dagens personalstyrka är nästan hälften anställda det senaste året. Det har initialt skapat en del merarbete men ger nu bra fart på koncernens projekt.

Under perioden har betydande resurser lagts på den nya produkten ForenSafe™; ett enzym för kriminaltekniska applikationer. Bolaget har nu samlat en internationell grupp experter som skall utvärdera den nya produkten. Ledningen har beslutat att produktionen av ForenSafe™ skall skötas av AlphaHelix Technologies.

Periodens resultat belastas av 303 kSEK i utvecklingskostnader som ledningen valt att inte balansera. Detta handlar främst om utveckling av ForenSafe™.

Händelser efter perioden

I början av oktober presenterades slutrapporten för ForenSafe™. Man kunde då konstatera att enzymet var fem gånger mer effektivt än konkurrerande produkter.

Den slutgiltiga versionen av Rob™ presenterades på Biotechnica i Hannover. Mottagandet var mycket positivt och bolaget fann distributörer för många länder i såväl Europa som Asien. Pris och prestanda attraherade också ett antal tillverkare av diagnostiska kit då de önskar automatisk uppsättning till användare.

Techtum fick order på en omfattande utrustning till Köpenhamns Universitet; i konkurrens med flera, betydligt större, leverantörer. Ordervärdet är initialt drygt 1,5 MSEK men kommer också att ge löpande intäkter framöver.

AlphaHelix fick sitt patent inom QPCR beviljat. Patentet gör det möjligt att köra QPCR direkt på biologiska substanser som t ex blod utan föregående DNA extraktion.

AKTIEN

Bolagets aktie har ökat i volatilitet under perioden med starka reaktioner på bolagets rapporter. Handelsvolymen är fortsatt god; sett till bolagets storlek och handelsplats. Sammantaget har risken i aktien ökat något; men med bolagets finansiella stabilitet torde risken vara fortsatt mycket låg i aktien.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 700 aktieägare.

Kortnamn: ALPH

ISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna. Bolaget har marknadens största sortiment för biobanker. Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet.

AlphaHelix Technologies tillverkar αAmp, som är en PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Forensafe™ är ett unikt enzym för DNA-analyser inom kriminalteknik.

Närstående

Huvudägaren Labkompaniet AB har, som tidigare publicerats, tillställt krediter till koncernen. Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2015-06-30 2014-12-31
LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin** 108 694 65 523

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier.

** Mattias Molin äger 860.000 teckningsoptioner.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2015 publiceras 2016-02-18.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Det innebär att jämförelsesiffror med föregående år inte är identiska med tidigare rapporter. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Solna i november 2015

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 070 – 8 970 790

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar